Medicinskt lexikon

Visst händer det att du har hört eller läst ett medicinskt ord som du inte förstår? Här finns hjälp att få då jag har sammanställt ett medicinskt lexikon. Vanliga och även en del mindre vanliga ord som används inom medicin och hälsovård ingår med förhoppning att utöka innehållet successivt. Ordbokens innehåll är hämtad från böckerna:

  • Dorland’s Illustrated medical dictionary
  • Medicinsk terminologi
  • Medicinska förkortningar och akronymer
  • Terminologia Anatomica

Alla ord är samlade på samma sida vilket innebär att det blir ganska mycket skrollande men använd nedanstående innehållsförteckning för att komma till rätt bokstav. För att slippa skrolla tillbaka kan du använda länken tillbaka ^ Till innehållsförteckningen ^ som finns i slutet av varje bokstavsindelning.

Orden presenteras i bokstavsordning och de ord som det finns mer information om på andra sidor på denna webbplats har en blå klickbar länk som tar dig dit.

Innehållsförteckning i den medicinska ordboken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T VW X Y Z

A

Abdomen buk
Abduktion från medellinjen
Abscess varansamling
Acromion skulderhöjden som är den yttersta och översta delen skulderbladet
Acromialis tillförande acromion
Acetabulum ledpanna
Adduktion mot medellinjen
Adherent sammanväxning
Adherens sammanväxning bindvävnad
Adiposus fettrik
Afferens tillförande vilket bland annat används vid inåtledande nervimpulser
Ala vinge
Algia ändelse av ett ord som betyder smärta
Allodyni smärta som uppstår för en retning som normaltvis inte skulle ge smärta.
Allograft förflyttad vävnad från en individ till en annan. Kan vara ett sterilt ben som transplanterats.
Anamnes den redogörelse patienten gör till vårdgivaren om sin sjukdom, skada eller hälsa
Anastomisis förbindelse
Anatomi läran om kroppens byggnad
Aneurysm utvidgning av kärl
Angulus vinkel
Antagonist muskler som åstadkommer motsatta rörelser i en led
Antebrachium underarm
Anterior framåt, främre
Anteversio framåtvridning
Anulus liten ring
Anulus fibrosus den yttre trådbroskringen av en mellankotskiva (disk)
Aperatura öppning
Apeneuros senhinna
Apex spets
Apikal avser spets
Arachnoidea den mellersta ryggmärgs- och hjärnhinna
Arcus båge
Arcuatus bågformig
Area yta, fält
Arteria (a.) artär
Arteriae (aa.) artärer
Articulatio (art) led
Artikulär ledrelaterad
Artralgi ledsmärta
Artrolys lösgörning av sammanväxningar i leder
Artropati ledsjukdom i generell beskrivning
Artros tillstånd där brosket i leden förstörs
Artroskop Ett endoskopiskt instrument som förs in i en ledhåla för att undersöka den inre delen av en led och även korrigera eventuella fel.
Artroskopi titthålsundersökning av en led med artroskop
Artroplastik en konstgjord led eller kirurgisk förändring av en led
Artrit inflammation i led
Ascendens uppåtstigande
Atlas namnet på den första och översta halskotan, C1
Atrofi förtvining av vävnad
Auskultation Undersökning med hjälp av hörsel. Exempelvis avlyssning av ljud från kroppen som när läkaren lyssnar på hjärtat med stetoskop. Begreppet auskultation används även i undervisningssyfte och innebär att vara med och titta samt lyssna när någon specialist undersöker eller behandlar en patient.
Autogen Alstrad av individen själv vilket kan vara ett ben från samma patients benmassa
Avulsion avslitning
Avulsionsfraktur benbrott där litet benfragment också har slitits loss
Auxilliaris hjälpande och stödjande
Axis namnet på den andra halskotan, C2
Axilla axelhåla/armhåla
Axon utskott av en nervcell som tar kontakt med andra nervceller

^ Till innehållsförteckningen ^

B

Basis bas
Benlängdsskillnad Differens i benlängd av olika faktorer
Biceps tvåhövad
Biceps brachii tvåhövad överarmsmuskel
Bilateralt dubbelsidigt
Biomekanik anatomiskt ämnen som analyser fysikens mekaniska principer på biologisk vävnad.
Brachialgi smärta i armen
Brachium överarm
Brevis kort
Bursa (b.) slemsäck
Bursae (bb.) slemsäckar
Bursit slemsäcksinflamation

^ Till innehållsförteckningen ^

C

Canalis kanal
Calcaneus hälbenet
Calor värme
Capitulum litet huvud
Capsula kapsel
Caput huvud
Carpus handlov
Caudalis mot svansen, neråt (äldre benämning för inferior)
Cavum pelvis bäckenhåla
Cervikalgi nackvärk
Cervikobrakialgi nackvärk med utstrålande smärta i arm
Cervix hals
Circumferentia omkrets
Clavicula nyckelbenet
Collateralis till sidan
Collum hals
Columna vertebralis ryggrad eller rättare sagt kotpelare
Connexus sammanhang
Contra mot
Condylus ledknapp
Conus medularis nedre delen av ryggmärgen
Cornu horn
Coracoideus kråknäbbslik
Coronnoideus kråknäbbslik
Corpus kropp
Cortex bark
Costa revben
Coxa höft
Cranialis mot huvudet, uppåt (äldre benämning för superior)
Cranium skalle
Crista lsti eller kant oftast på skelettben
Crista iliaca höftbenskammen
Crus underben
Cubitus armbåge
Cysta vätskefylld blåsa eller hålrum

^ Till innehållsförteckningen ^

D

Défense (musculaire) en lokal eller generell reflexmässig smärtutlöst spasm/kramp i skelettmuskulaturen
Degeneration Process som inom medicinen innebär en naturlig försämring av vävnad/funktion
Dekompression Operativ friläggning av en vävnad
Dens tand
Dermatom hudsegment som har sin nervförsörjning för känsel från ryggmärgen
Descendens nedåtstigande
Deviation avvikelse i riktning
Dexter höger
Diafys skaftet på ett rörben
Digitus finger eller tå
Dislocerad förskjuten
Distal från en extremitets ursprung
Dolor smärta
Doppler Samlingsnamn för olika flödesmätningar utfört med ultraljud
Dorsalt bakåt (äldre benämning för posterior)
Dorsum rygg
Dura mater den yttersta hjärn- och ryggmärgshinnan
DT datortomografri
DX förkortning för dexter, dvs höger
Dys dålig, illa fungerande
Dysplasi en avvikande eller underutvecklad utveckling av en anatomisk struktur (vävnad).
Dystrofi muskelförtvining
Dysfunktion nedsatt funktion

^ Till innehållsförteckningen ^

E

Efferens bortförande
Endoskopi tittrörs-instrument som används för att undersöka olika kroppsliga hålrum
Entrapment lokalt tryck från omgivande vävnad
Entesopati smärttillstånd i sensfästet
Eminentia upphöjning
End feel Ytterläget i en led eller muskel
Epicondylus utbuktning vid sidan om ledhuvudet
Epifys ändan på ett rörben
Epikris utlåtande om ett patientfall med avseende på besvärens uppkomst, utveckling, förlopp och behandling
Excaviatio urholkning
Etiologi läran om sjukdomsorsaker
Extension sträckning som rörelse i en led
Externus yttre
Extremitas ända

^ Till innehållsförteckningen ^

F

Facies yta
Femur lår
Fibromyalgi En reumatisk muskelsjukdom
Fibros Bildande av fibrös vävnad
Fibula vadbenet
Fissura spricka, springa
Flexion böjning
Fokal fokus, härd
Foramen hål
Fossa grop
Fovea grund grop
Frontalaxel axel som går genom frontalplanet, vilken möjliggör flexion och extension
Frontalplan ett plan från vänster till höger
Frusen skuldra ortopediskt tillstånd med smärta och stelhet i axelleden
Functio laesa nedsatt funktion
Fusion steloperation av en led
Fysiologi läran om de levande organismernas funktion
Fysioterapi den internationella och nu även i Sverige vedertagna begreppet för sjukgymnastik.

^ Till innehållsförteckningen ^

G

Ganglion en knuta på sena eller nerv
Gangrän vävnadsdöd på grund av bristande blodtillförsel
Genu knä
Golfarm smärttillstånd på armbågens insida.

^ Till innehållsförteckningen ^

H

Hallux stortå
Hematom blåmärke
Hemi halvsidig
Hiatus glipa, snedskuren öppning
Hilus öppning
Humerus överarmsbenet
Hydrops vätskeansamling i ett hålrum
Hyper för hög eller för mycket
Hyperalgesi Smärtan upplevs starkare än vad den borde göra.
Hypermobilitet onormalt stor rörlighet
Hyperplasia vävnadsökning pga cellnybildning
Hypertonus ökad spänning, exempelvis i en muskel
Hypertrofi ökad volym eller storlek av vävnad
Hypo för låg eller för liten
Hypomobilitet nedsatt rörlighet
Hypotonus minskad spänning
Hypotrofi minskad volym eller storlek av vävnad
Hypothenar lillfingervalken

^ Till innehållsförteckningen ^

I

Impaktion inkilning eller inklämning
Impingement Inklämning av anatomisk struktur
Incisura inskärning
Incidens term från statistiken som innebär antal fall en viss sjukdom eller tillstånd som drabbar en befolkning under en viss tid.
Index pekfinger
Indikation tecken på att en eller flera åtgärder kan/bör göras
Inflammation kroppens reaktion på en skada
Inguen ljumsken
Inferior nedåt, nedre
Inrernus inre
Incipient begynnande
Insufficiens otillräcklig funktion
Ischemi syrebrist
Ischias Nerven ischiadicus eller smärtor som härstammar från denna nerv
Insertio fäste
Intermittenta med mellanrum
Invers omvänd
ism ändelse av ett ord som betyder beteende
Iso lika
Inspektion används som ett begrepp vid undersökning och kan innebära att vårdgivaren betraktar exempelvis patientens hållning eller rörelser

^ Till innehållsförteckningen ^

J

Joint-play Ledspel som testas manuellt
Jonfores en metod där man med elektrisk ström för in ett läkemedel i kroppen.
Juvans hjälpande läkemedel där diagnos fastställs utifrån effekten av ett läkemedel
Juvenil ungdom

^ Till innehållsförteckningen ^

K

Kadaver lik
Kakexi kroppslig utmärgling
Kallus läkningsvävnaden vid ett benbrott eller valk
Kardinal viktigaste eller huvudsakliga
Karpo handlov
Kateter sond eller rörformat instrument som införs i en kanal som t.ex. blodkärl eller urinrör i syfte att tömma innehåll eller införa läkemedel.
Kausal orsakssamband
Kinesiologi läran om rörelse vilket är ett vetenskapligt ämne inom anatomin.
Klammer metallbygel
Klonus ofrivillig muskelryggning som ett svar på en upprepad reflex efter en töjning av muskel. Detta kan vara ett symtom på neurologiska sjukdomar.
Koagulation levring eller stelning i synnerhet av blodet
Kohort statistisk term som nyttjas vid indelning av undersökt studiematerial
Koma medvetslöshet där en individ inte spontant kan vakna.
Komorbiditet samsjuklighet, dvs olika medicinska tillstånd som finns samtidigt.
Kondition uthållighet
Kondral berör brosket
Konfusion förvirring
Kontraindikation ett eller flera tecken på att en viss åtgärd inte ska/bör utföras
Krepitationer olika former av ljud som kan höras och som kan härstamma från olika strukturer i kroppen. Ej diagnosspecifikt.

^ Till innehållsförteckningen ^

L

Labium läpp
Lateral från medianplanet
Lamina platta, skiva samt den del som ryggkotan som går mellan transversalutskott till spinalutskott
Lancinerande skärande eller blixtsnabb
Ligamentum (lig.) ledband
Ligamenta (ligg.) ledband (pluralis)
Linea linje
Lobus lob
Logia i ändelse av ord som betyder läran om
Longissimus längst
Longus lång
Lordos svankrygg
Lumbago ländryggssmärtor
Lumbus länd
Luxation urledsvridning; en led som hamnar utanför sitt läge (oftast efter en olycka)
Lys defekt kotbåge

^ Till innehållsförteckningen ^

M

Magnus stor
Major större
Malleol fotknöl, ankel
Manipulation manuell behandlingsteknik i stort eller justeringsteknik utförd mot en led
Manus hand
Margo kant
Massage olika grepptekniker där strykning, tryck och töjning sker av muskler samt bindvävnad.
Massageterapi massage i kombination med andra manuella muskeltekniker som används i ett terapeutiskt syfte.
Maximus störst
Meatus gång
Medial mot medianplanet
Mediastinum det anatomiska utrymmet mellan lungorna. Här finns hjärta, kärl, nerver och matstrupe.
Medulla märg
Metacarpus mellanhand
Metabolism ämnesomsättning
Metatarsus mellanfot
Membrana membran
Migrän en form episodisk huvudvärk.
Minimus minst
Minor mindre
Mobilisering göra rörlig, t.ex. generellt men även specifikt att normalisera eller förbättra rörligheten i en led eller muskel.
Modaliteter behandlingsformer
Motilitet rörlighet av organ och celler
Motorisk hör samman med rörelse
MR(T) förkortning för magnetisk resonanstomografi även kallad magnetkamera.
Musarm en icke vedertagen benämning av symtom och besvär som uppstår i samband med datorarbete och arbete med pekdon.
Musculus (m.) muskel
Musculi (mm.) muskler
Myalgi muskelvärk
Myelopati påverkan av ryggmärgen
Myofasciell det som tillhör muskler och bindvävnad (fascia)
Myosit inflammation i muskel

^ Till innehållsförteckningen ^

N

n. förkortning för nerv
nn. förkortning för flera nerver
Nervus nerv
Nervi nerver
Neurolys friläggning av nerv
Neuromuskulär berör nervsystem och muskelsystemet där en del manuella terapier kan säga påverka.
Neuron nervcell
Nodus lymphaticus (nl.) lymfknuta
Nodi lymphaticus (nll.) lymfknutor
Nucleus kärna
Nucha nacke

^ Till innehållsförteckningen ^

O

Obliquus sned
Occiput nacke, bakhuvud
Ocklusion blockera
Odeciderad obestämd
Olecranon armbågsutskottet
Olistes glidning
Origo ursprung
Ortopedi från grekiskanorthos, rak, och paideia, barn. Är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Det räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.
Ortopedisk- medicin den inriktning av ortopedi som inte arbetar med kirurgi utan undersöker och behandlar besvär i rörelseapparaten med injektioner, läkemedel, rådgivning och manuell terapi.
Os ben
Os coccygis svansbenet
Os coxae höftbenet
Os ilium tarmbenet
Os ischii sittbenet
Os pubis blygdbenet
Os sacrum korsbenet
Ostium mynning

^ Till innehållsförteckningen ^

P

Palmar mot handflatan
Palpation att känna med händerna t.ex. muskelns konsistens
Pannakulit inflammation i fettvävnaden
Para bredvid
Paramedian placerad nära mitten
Paralys fullständig motorisk förlamning
Pares delvis eller lägre grad av motorisk förlamning
Parestesi känselstörning som exempelvis domningar och krypningar
Pars del
Partiell delvis
Parvus liten
Patella knäskål
Patogenes utveckling/uppkomst av en sjukdom
Patognomont symtom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd
Patofysiologi läran om livsfunktionerna under sjukdom
Patologi vetenskapen av sjukliga förändringar i kroppen
Patologisk sjuklig
Pectus bröst
Pedikel en anatomisk del av ryggkotan som går mellan kotkropp till transversalutskott
Pelvis bäckenet
Periostet benhinna
Perkussion att knacka/slå på kroppen
Pes fot
Pia mater den innersta hjärn- och ryggmärgshinnan
Plantar mot fotsulan
Plexus nätverk av nerver
Pollex tumme
Posterior bakåt, bakre
Prehab Träning för att förebygga skador
Primärvård kallas den öppna hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhusen. Den omfattar många olika verksamheter och yrkesgrupper
Pronation vridning av foten så att fotsulan pekar lateralt.
Protraktion framåtföring av exempelvis skuldran eller käken alternativt nacken
Proximal mot en extremitets ursprung
Processus utskott
Profundus djup
Propagera utbreda

^ Till innehållsförteckningen ^

Q

QALY Quality Adjusted Life Years är en statistik term som berör hälsokvalitet
Quadratus fyrkantig
Quadriceps fyrhövad

^ Till innehållsförteckningen ^

R

Radius strålbenet
Radix rot
Recess hållrum eller identifikation
Retraktion bakåtföring av exempelvis skuldran eller käken alternativt nacken
Relaxation avslappning
Rizopati utstrålning i enlighet med nervutbredning pga av nervrotstryck
Ramus gren
Recess mindre hållrum
Recidiv återfall
Rectus rak
Rhomboid rutformig
Rubor rodnad
Ruptur bristning

^ Till innehållsförteckningen ^

S

Sagittalaxel axel som går i sagitalplanet, vilken möjliggör abduktion och adduktion
Sagittalplan plan från fram till bak
Salutogenes hälsans ursprung
Scapula skulderbladet
Scolios krökning i sidled
Segmentum segment
Sensibilitet fysisk och även psykisk känslighet
Sensitivitet term som används inom medicinsk statistik som betyder sannolikheten för ett positivt test visar att individen har en sjukdom eller skada.
Sensorisk hör samman med sinnesintryck
Septum skiljevägg
Serratus sågtandad
SI-leden Bäckenets leder mellan korsbenet och höftbenen
Sinister (sin.) vänster
Sinus bukt, hållighet
Skov tillfällig försämrig av en sjukdom
Snapping hip ett problem relaterat till höften
Somatisk kroppslig
Spatium mellanrum
Specificitet term som används inom medicinsk statistik som betyder sannolikheten för ett negativt test visar att individen är frisk.
Spina tagg
Spinal det som har med ryggraden eller ryggmärgen att göra
Spondylolisthes kotförskjutning
Status tillstånd med relation till undersökningsfynd
Sternum bröstbenet
Sub mindre, sekundär, under
Sulcus fåra
Superficialis ytlig
Superior uppåt, övre
Supination vridning av handflatan så att denne pekar uppåt; vridning av foten så att fotsulan pekar medialt
Sura vad
Symfys sammanväxning
Symposium vetenskaplig konferens
Synkondros broskfog
Synergist muskel som samverkar
Synovia ledvätska
Synovit ledkapselinflammation

^ Till innehållsförteckningen ^

T

Talus språngbenet
Tarsus vrist
Tendo sena
Tendinit inflammation i senan
Tendinopati smärttillstånd i senan
Tendovaganit senskideinflammation
Tennisarm smärttillstånd på utsidan av armbågen
Thenar tumvalken
Thorax bröstkorg
Tibia skenbenet
Toni i ändelse av ord som betyder tryck eller spänning
Tonus spänning i muskler eller kärl
Topikal lokal
Torticollis nackspärr
Tractus stråk
Traktion behandling där man separerar ledytor från varandra
Trans andra sidan
Triceps trehövad
Triggerpunkt en form av spänning i muskeln som även triggar smärtor i andra områden.
Trochantor benknöl på lårbenet
Trochanterit inflammation vid musklelfästen på benknölen vid lårbenet
Trochlea rulle
Truncus bål
Tuba rör, trumpet
Tuber knöl
Tuberculum liten knöl
Tuberositas skrovlighet
Tumor svullnad
Turgor vätskefyllnad
Töjning eller som det även kallas för stretching är metoder där främst muskler sträcks ut.

^ Till innehållsförteckningen ^

U

Unilateralt ensidigt
Ulna armbågsbenet
Umblicus naveln
UNS utan närmare specifikation

^ Till innehållsförteckningen ^

VW

Valva klaff
Valgum utåtvriden (kobenthet = genu valgum)
Varum inåtvriden (hjulbenthet = genu varum)
Vastus bred, grov
Vena (v.) ven
Venae (vv.) vener
Ventor buk
Ventralt framåt (äldre benämning för anterior)
Vertebra kota
Vertigo yrsel
Vesica blåsa
Whiplash pisksnärtskador
Volar som berör handflata eller fotsula

^ Till innehållsförteckningen ^

X

Xanatin ett ämne som finns i bland annat lever och muskel
Xenogen främmande kropp
Xylitol en alkohol

^ Till innehållsförteckningen ^

Y

Ympning överföring av ett levande ämne för att reta antikroppsbildning mot en specifik sjukdom
Yrsel kallas även inom medicin för vertigo

^ Till innehållsförteckningen ^

Z

zootomi dissektion av djur
zygapophyseal-led leden mellan kotorna i ryggraden

^ Till innehållsförteckningen ^