Fysioterapi

Jag är verksam som vårdgivare inom fysioterapi i Malmö. Fysioterapi – som i Sverige även kallas sjukgymnastik – är ett ämne som omfattar undersökning, utvärdering och olika behandlingsmetoder av patienter med någon sjukdom, skada eller funktionsstörning. Den terapeutiska inriktningen kan bestå av träning av styrka, uthållighet, koordination, balans, stabilitet eller ökad rörlighet. Behandlingen kan också innefatta värme, kyla, el-terapi och akupunktur. Till detta kommer användandet av olika manuella medicinska tekniker. Det kan gälla till exempel massage, töjning, neuromuskulära tekniker, traktion, manipulation och mobilisering. En del behandlingar kan ske i grupp, medan andra sker individuellt. Mycket i ämnet tangerar olika ämnen inom medicinen, men fysioterapin innefattar inget som har med kirurgi, injektioner eller läkemedel att göra. Den medicinska specialiteten rehabiliteringsmedicin är intimt förknippad med fysioterapi.

Hur arbetar jag med fysioterapi?

Jag som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast har inriktat mig på fysioterapin för patienter med besvär från rörelseapparaten där jag undersöker och behandlar patienter. Det kan vara ortopediska, reumatologiska, neurologiska och idrottsmedicinska tillstånd som jag behandlar med manuella medicinska tekniker (följ länkarna till vänster för att läsa mer). De olika behandlingsmetoderna som jag använder finner du mer om i länkarna till vänster. Min inriktning inom fysioterapin är primärt att arbeta med manuell medicin för systematisk undersökning och specifik behandling. Rådgivning inom ergonomi är viktiga delar inom den moderna fysioterapin och det arbetar jag också med. I en del fall krävs egenvård för att återfå normal funktion och när så behövs går jag igenom ett träningsprogram som du som patient kan utföra hemma eller på den träningsanläggning du är på. Information och utbildning om dina besvär på en saklig nivå är en del av fysioterapin som jag gör.

rehabilitering och fysioterapi Malmö
Fysioterapi är ett mångfasetterat område som inte bara berör rehab.

Fysioterapeuten har ett eget medicinskt ansvar

Legitimerade fysioterapeuter (sjukgymnaster fram till 1 januari 2014) måste följa samma lagar och förordningar som all annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I patientjournalen måste undersökningsresultat, bedömning, eventuell diagnos och behandling skrivas ned. Legitimerade fysioterapeuter är utbildade för att ställa diagnos och har alltså ett eget medicinskt yrkesansvar. Det innebär att fysioterapeuter agerar som primärvårdsinstans – det vill säga man kan söka en sjukgymnast direkt, utan remiss från läkare. Om fysioterapeuten misstänker att patienten har allvarliga sjukdomar eller tillstånd som behöver utredas vidare så remitteras patienten till en läkare. Du kan alltså känna dig trygg med att komma till min klinik i Malmö för att få fysioterapi.

rehabiliteringsträning med boll (swiss ball på engelska)
Rehabiliteringsträning av olika slag är fortfarande en viktigt bit
inom den moderna fysioterapin. Träning kan ske med olika redskap, maskiner eller med endast kroppen som belastning.
Fysioterapeuter arbetar även med träning i förebyggande syfte
för att motverka skada och sjukdom.

Den moderna fysioterapin

Viktiga hörnstenar inom den moderna fysioterapin är interaktionen mellan rörelse och funktion ur ett biopsykosocialt perspektiv. I Sverige finns det fem huvudområden:

RörelseapparatenFysioterapeuten är verksam inom de ortopediska och reumatologiska områdena. Här hjälper fysioterapeuten patienten efter en skada eller operation att bland annat återfå rörlighet och styrka. Inom öppenvården (där patienter inte ligger på sjukhus; motsatsen till sluten vård) jobbar man med patienter som har besvär i muskler eller leder. En del nervrelaterade besvär ingår även här. Det kan vara kroniskt sjuka eller akut skadade som inte behöver sjukhusvård (sluten vård).

Andning och cirkulationHär arbetar fysioterapeuten på olika kirurg- och medicinkliniker, samt även på intensivvårdsavdelningar. Här kan vårdgivaren undersöka fysisk status hos patienter innan en operation, och efter en operation har fysioterapeuten en viktig uppgift i att förebygga komplikationer som kan inträffa. Inom öppenvården kan fysioterapeuten vara ansvarig för träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och med astma.

Neurologi – Inom det här området är fysioterapeuten sysselsatt med behandling av patienter med olika neurologiska skador och sjukdomar. Alla sjukdomar går tyvärr inte att bota, så målet blir istället att försöka förhindra sekundära komplikationer och eventuellt förhindra försämringar.

BarnhabiliteringHär bedömer fysioterapeuten barn med olika funktionshinder och behandlar barnet, där motivationen är en viktig komponent. Träningen bygger många gånger på att integrera träningsmoment i vardagen tillsammans med olika lekfulla övningar. Det som betonas kan vara styrka, uthållighet, kondition, balans, koordination och rörlighet. Här kan även hjälpmedelsutprovning tillhöra en del av verksamheten.

PsykiatriFysioterapeuten bedömer, behandlar och utvärderar patienter med psykiatriska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. Behandling sker individuellt eller i grupp, allt utifrån patientens förutsättningar och behov. Det kan handla om olika former av kroppskännedom och avspänning som ingår i behandlingen.

Fysioterapeuten är med sin kunskap om rörelseapparaten och andningen ett viktigt komplement till övrig vårdpersonal.

Fysioterapeuter arbetar även med träning i förebyggande syfte för att motverka skada och sjukdom. Fysioterapeuter är också verksamma inom äldrevården, företagshälsovården och friskvården. Många gånger är det den vårdgivare som patienten träffar mest och således blir fysioterapeuten ett viktigt stöd för patienten. Fysioterapeuten ansvarar också för utprovning av hjälpmedel. Fysioterapeuter har en bred utbildning, vilket behövs då trots inriktning i arbetet så kan mångfacetterade problem uppstå. Inom till exempel äldrevården kan patienter ha både ortopediska, neurologiska och invärtesmedicinska besvär. Yrkesgruppen är inte bara en rehabiliteringsspecialist. Han eller hon är expert på rörelse och hälsa ur ett brett men även detaljerat perspektiv. Fysioterapeuten kan med sina kunskaper och färdigheter hjälpa människor att att återfå funktion samt att bibehålla bästa möjliga funktion vid en skada eller besvär men även förebygga sjukdom och skada.

Fysioterapi omfattar inte bara träningsövningar utan även manuella medicinska behandlingsmetoder. Dessa metoder används i olika omfattning av svenska fysioterapeuter beroende på vilken inriktning och vidareutbildning som han eller hon har.

Vilken utbildning har en fysioterapeut?

I Sverige består utbildningen av en 3-årig högskoleutbildning omfattande 180 högskolepoäng. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i huvudämnet fysioterapi. Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Fysioterapeututbildningen är den enda godkända akademiska utbildningen i Sverige som utbildar inom manuella medicinska behandlingsmetoder. Sjukgymnastutbildningen (som den hette fram till och med 2013) i Sverige håller enligt Högskoleverkets granskning en hög vetenskaplig nivå samt integreras teori och praktik. De flesta lärarna på de olika fysioterapiutbildningarna i Sverige är specialister inom sina områden. Lärarna är sjukgymnaster, läkare och psykologer. Många av lärarna arbetar både kliniskt och bedriver forskning där ett flertal har doktorerat. Jag har själv min grundexamen från Lunds universitet men har gått diverse kurser och vidareutbildningar för fysioterapeuter såväl inom högskolan som på privata kurser, utöver att jag ständigt förkovrar mig på egen hand.

Orden fysio är grekiska som betyder naturlig medan fysikal har sitt ursprung i grekiskans physikos och det betyder kroppslig. Terapi kommer också från grekiskan och betyder tjäna den sjuke.

fysioterapi i Malmö inriktad på manuell terapi
Fysioterapi omfattar inte bara träningsövningar utan även manuella medicinska behandlingsmetoder. Dessa metoder används i olika omfattning av svenska fysioterapeuten beroende på vilken inriktning och vidareutbildning som de har.

Fördelarna med fysioterapiutbildningen är:

– att den inte håller sig fast vid gamla dogmer bara för att någon pionjär har sagt något för 100-tals år sedan (vilket tyvärr sker inom en del andra terapiformer),

– alla duktiga föreläsare som forskare, läkare, professorer mm som man nu idag hade betalt tusentals kronor för få lyssna på. Det är också kul att sedan köpa en fackbok eller läsa en vetenskaplig studie av någon av de lärare som man faktiskt själv har haft,

– bredden i undervisningen som täcker in öppenvård, slutenvård (från barn till äldre) samt sjukvård och förebyggande vård med hälsopromotion,

– obligatorisk klinisk praktik på olika sjukhus och vårdenheter där man konfronteras med riktiga patienter under utbildningstiden,

– att utbildningen är under ständig utveckling med stark förankring till evidensbaserad vård och medicin,

– att utbildningen är baserad på modern skolmedicin,

– att man som student fostras i vetenskapsmetodik och ett kritiskt förhållningssätt,

– den stora möjligheten till vidareutbildning och specialisering inom olika ämnen,

– en prestigelös och ödmjuk attityd där man från grundutbildningen inte indoktrinerar studenter att fysioterapi är bäst eller enda lösningen på olika medicinska tillstånd (något som olyckligtvis saknas i en del andra terapiformer).

Utvecklingen av fysioterapi

Fysioterapin är under ständig utveckling där nya och förbättrade metoder för undersökning och behandling tas fram. Fysioterapin som finns i Sverige och antagligen i hela västvärlden är ett skolmedicinskt och vetenskapligt ämne. Det är nog av denna anledning det sällan anges namn på eventuella grundare av fysioterapin. Inom ämnet tror man inte på enskilda pionjärer eller äldre trossatser. Saker och ting som genom kritisk granskning inte fungerar tas helt enkelt bort från fysioterapin. Det finns flera olika vidareutbildningar inom diverse olika områden som fysioterapeuten kan genomgå. Det är något som behövs då sjukvården blir alltmer specialiserad. I praktiken så innebär det att fysioterapeuter med samma grundutbildning, men som är verksamma inom olika områden, kan jobba på vitt skilda sätt men även fysioterapeuter som är verksamma inom samma område kan ha skilda arbetsmetoder. Precis som för många andra vårdutbildningar sker specialisering efter erhållen legitimation. Det är först när fysioterapeuten arbetat inom ett visst område under många år och genomgått olika kurser som hon/han blir ”specialist”. Det finns möjlighet att avlägga masterexamen och över femhundra fysioterapeuter har i Sverige doktorerat inom olika medicinska och fysioterapeutiska ämnen. Det finns även ett trettiotal professorer inom fysioterapi.

Följ denna länk för att läsa om fysioterapins historia.

Videoklipp med patientundervisning

Mer läsning som angränsar till fysioterapi

Läs mer om behandlingsmetoder som jag använder genom att följa länkarna till vänster. Ortopedisk medicin ger mer övergripande information om den fysioterapeutiska inriktning som jag arbetar utifrån.

Evidens för fysioterapi

Titel: Evaluation of physiotherapists as primary assessors of patients with musculoskeletal disorders seeking primary health care.

Tidskrift: Physiotherapy 2012; 98: 131-137

Författare: Maria Landén Ludvigsson och Paul Enthoven

Syftet: Att undersöka sjukgymnastens förmåga till bedömning och omhändertagande av patienter med besvär från muskelskelettsystemet i primärvården.

Studiedesign: Retrospektiv kohort observationsstudie

Undersökningsgrupp: 432 patienter med besvär från muskelskelettsystemet.

Åtgärder: Sjuksköterska som tog emot telefonsamtal av patienter med besvär från rörelseapparaten hänvisade de flesta till sjukgymnast men 42 patienter fick träffa läkare på grund av symtombeskrivning. Frågeformulär (EQ-5D) med smärtskala (VAS) delades ut till 51 patienter som omhändertogs av sjukgymnaster och 42 som träffade allmänläkare. De fem sjukgymnasterna som tog emot patienterna hade alla minst 3 års arbetslivserfarenhet och vidareutbildning inom ortopedisk medicin. Sjukgymnasterna tog anamnes (sjukdomshistoria) och undersökte patienterna.

Resultat: 85 % av patienterna behövde inte träffa allmänläkare och i 6 % förekom allvarlig patologi. Patienter som bedömdes av sjukgymnast var mest nöjda med den information om sina besvär och den egenvård som de fick. Patienterna som träffade sjukgymnast hade också mer förtroende för att sjukgymnaster kunde bedöma deras besvär. Sjukgymnaster kan agera som förstahandsval vid bedömning av patienter med besvär från muskelskelettsystemet då få patienter behöver ytterligare bedömning av allmänläkare.

Mina kommentarer: Intressant med denna studie är att det gäller svenska förhållanden. Det finns några andra studier som författarna refererar till där resultatet är likvärdigt men då gäller det i andra länder. Egentligen är det inget nytt att sjukgymnaster agerar som primärvårdsinstans, det vill säga att patienter söker eller omhändertas av sjukgymnast utan att läkare först har bedömt patienten.

Referenser fysioterapi

1. Fysioterapeuterna (Förbundet för legitimerade sjukgymnaster och fysioterapeuter)  [hemsida på Internet] (citerad 10 juli 2015). Tillgänglig från
www.fysioterapeuterna.se

Malmö den 10 april 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast