Informationsblankett

Interreliabilitetsbedömning av manuella och aktiva tester av led-, muskel- och nervfunktion hos huvudvärkspatienter

Information till dig som deltagare i ett examensarbete vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett examensarbete på mastersnivå som genomförs av mig som student vid Linköpings universitet. I det här dokumentet får du mer information om upplägget och om vad det innebär att delta.

Vad är det för examensarbete och varför vill vi att du ska delta?

Huvudvärk tillhör bland de vanligaste av alla sjukdomar. Stor del av diagnostik av många huvudvärkstillstånd sker via symtombeskrivning som patienten redogör.

Syftet med studien inom ramen för examensarbetet är att bedöma samstämmigheten mellan två olika fysioterapeuters undersökning av patienter med spänningshuvudvärk, cervikogen huvudvärk eller migrän. Ett specifikt protokoll för undersökningen används och tester innefattar bedömning av din muskelkontroll i egen utförd rörelse, känna om det finns nervpåverkan via i armen, känna på specifik rörlighet mellan kotorna i nacken och övre del av bröstrygg, känna på spänningar och stramhet i tre muskler som brukar kunna ge huvudvärk.

Resultaten från studien kan ligga till grund för vilka tester som kan vara relevanta att använda för att bedöma funktion i nerver, muskler och leder hos patienter med huvudvärk.

Ansvarig för examensarbetet är Leg. Sjukgymnast David Aston inom Masterprogrammet inom medicinsk vetenskap med inriktning fysioterapi som handleds av Allan Abbott, vid Linköpings universitet.

Hur sker genomförandet?

Deltagare i studien kommer bil undersökt av två manliga fysioterapeuter varav en är även ansvarig för examensarbetet. Undersökningar sker vid två efterföljande dagar och varje undersökning beräknas ta 30-40 minuter.

Möjliga följder och risker med att delta

Vi ser inga oönskade följder eller risker med att delta i studien mer än eventuellt att obehag kan uppleves l vid några av de manuella undersökningstesterna. Deltagare i studien får möjlighet att under och efter undersökningarna berätta hur det upplevs. Skulle delar av tester som görs på dig i undersökningen upplevas med för dig för stort obehag då har du rätt att välja att avbryta undersökningen.

Vad händer med mina uppgifter?

Inom ramen för examensarbetet kommer vi att samla in och registrera avidentifierad information om dig som baseras på resultat från våra tester i undersökningen. De uppgifter som samlas in i samband med examensarbetet hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig person för dina personuppgifter är tillika ansvarig för examensarbetet vilket framgår längst ner. Ingen patientjournal upprättas då deltagande i studien inte räknas till en traditionell vårdkontakt. Information som samlas används i samband med examensarbetet. Det är endast studenter och handledare till examensarbetet som har tillgång till all data som samlas in för examensarbetet. Resultaten kommer att behandlas på så sätt att inte obehöriga kan ta del av dem. Sammanställningen som kommer att presenteras och kommer inte att innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig i sammanställningen.

Senast 3 månader efter examensarbetet är färdigt raderas dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta den ansvarige för detta examensarbete.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter som kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.


Hur får jag information om examensarbetets resultat?

Studiens resultat sammanställs avidentifierat och all redovisning sker på gruppnivå.

Du är alltid välkommen att ta del av examensarbetet när den är färdig genom att kontakta ansvarig för examensarbetet.

Försäkring och ersättning

Ingen ekonomisk ersättning kommer ske. Båda fysioterapeuterna som utför testerna och bedömningen är privatpraktiserande. Patient- och ansvarsförsäkring innehas av båda fysioterapeuterna.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst att avbryta deltagandet i studien. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange någon orsak.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för examensarbetet.

Ansvariga för examensarbetet

Ansvarig för examensarbetet är David Aston, Leg. Sjukgymnast

Mail: info@davidaston.se

Telefon: 070-5931557

Handledare: Allan Abbott, Professor och fysioterapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *