Ortopedisk Manuell Terapi – OMT

Bakgrund kring OMT

International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) lägger upp riktlinjer och godkänner utbildningsprogram inom Ortopedisk Manuell Terapi, OMT, baserat på kvalitetssäkrade standarder som arbetats fram.

I Sverige lades grunderna för den moderna OMT på 1960-talet då norska fysioterapeuten och osteopaten Freddy Kaltenborn kom till Sverige och höll kurser inom manuell terapi. Läs mer om historian om den ortopediska medicinen. Dagens OMT har influenser från olika fysioterapeuter och läkare där den medicinska delen om skador och sjukdomar följer vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet som finns inom skolmedicin och manuell terapi. De praktiska behandlingsteknikerna inom manuella terapi har i Sverige primärt baserats på Freddy Kaltenborn medan de manuella behandlingsteknikerna inom OMT i Australien baseras mer på fysioterapeuten Geoffry Maitland.

Manuella färdigheter är stor del inom OMT men det är bara manuell terapi som gäller vid rehabilitering

Den svenska OMT-utbildningen har varit godkänt av IFOMPT sedan 1982 och internationellt finns det ett 20-tal länder som är medlemmar i IFOMPT.

OMT-utbildningen som i Sverige är under ständig utveckling ur ett evidensbaserat perspektiv och baseras på ett biopsykosocialt perspektiv (som tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala förhållande) vilket är ett skifte från den tidigare mer snäva biomekaniska perspektivet som endast berört anatomiska hänsyn.

Den ortopediska manuella terapins utbildning i Sverige idag kan sedan 2014 ske på mastersnivå vid Luleå Tekniska Universitet med 120 hp där 30 hp innefattar mastersuppsatsen och 15 hp är kurser inom beteendemedicin och vetenskapsmetodik varav resterande 75 hp är metodkurser inom OMT. I länder som Australien, Norge och Nya Zeeland sker motsvarande OMT-utbildning på mastersnivå på universitet.

Överlag och historiskt sker dock OMT-utbildningen i Sverige i privat regi i tre steg där steg 1 som motsvarar 2 veckors utbildning på heltid vilket ingår helt eller delvis på grundutbildningarna till fysioterapeut medan de två övriga stegen är mer omfattande och läses efter grundutbildningen enligt nedan:

OMT Steg 2 på tre terminer på deltid motsvarande 30 hp

En stor del av steg 2 inriktar sig på fördjupad och tillämpad anatomi och biomekanik samt undersökning av nerver, leder och muskler. I behandling tillämpas mobiliseringstekniker och vägledning i egenvård för symtomlindring och träning.

En fördjupad och högre nivå i kunskap kring anatomi, biomekanik och fysiologi ingår i OMT ur ett tillämpat patientperspektiv.


I OMT steg 2 ingår även en unik klinisk handledning med 9 tillfällen där några kursdeltagare med en lärare träffar patienter för en sambedömning och diskussion kring diagnoser och val av behandling.

OMT steg 3 tre terminer på deltid motsvarande 45 hp

Steg 3 fokuserar mer på kliniskt resonemang kring olika diagnoser och vilka tester som ska användas men även en fördjupning kring smärtfysiologi, ortopedi, idrottsmedicin och biomekanik. I behandling ligger tonvikten på manipulationstekniker av nacke, ryggrad, bäcken och extremitetsleder. Även träning för motorisk kontroll och övergång till stärkande övningar ingår i steg 3.

Mobilisering eller snabbare manipulaiton är behandlingstekniker som bland annat en OMT-steg 3 fysioterapeut behärskar att använd kliniskt.

Även i OMT steg 3 ingår den klinisk handledningen med 8-9 tillfällen där några kursdeltagare med en lärare träffar patienter för en sambedömning och diskussion kring diagnoser och val behandling. I OMT steg 3 ingår även sammanlagt en veckas auskultation på en eller ett par specialistkliniker.

I Sverige finns det ungefär 500 fysioterapeut/sjukgymnaster med examen i OMT steg 3 vilket innebär som yrkesgrupp med inriktning på manuell terapi är det färre med OMT steg 3-examen än naprapater och kiropraktorer i Sverige.

Mer om Ortopedisk Manuell Terapi – OMT

Jag har tidigt efter min grundexamen gått OMT steg 1 och sedan valt att gå andra kurser inom manuell terapi och läst diverse teoretiska akademiska kurser på universitet. Slutligen har jag även till sist valt att ta hela examen med OMT steg 3. 


OMT är inget koncept utan en omfattande specialistutbildning för fysioterapeuter men även läkare kan gå en egen utbildning till motsvarande steg 3. Till skillnad från många andra kurser och kortare utbildningar som baseras på ett kompendium eller en bok så är utbildningen inom ortopedisk manuell terapi upplagd med flera olika läroböcker och vetenskapliga artiklar inom undersökning, manuella tekniker, ortopedi, idrottsmedicin, motorisk kontroll, biomekanik, kinesiologi, smärtfysiologi, anatomi och fysiologi. Den lärarledda utbildningen har totalt med alla stegen en omfattning på ungefär 1000 timmar där föredrag, diskussioner, färdighetsträning och patientmottagning ingår. Utöver den lärarledda utbildningen behövs det minst lika många timmars självstudier. Utbildningarna steg 2 och steg 3 avslutas med tre tentor per steg. Det är en teoretisk tenta, en praktisk tenta för färdighetstekniker och ett prov med en patient.

En OMT-utövare kan ha olika tillvägagångsätt och använda sina kunskaper och färdigheter inom många fält för diverse olika patientgrupper.

Den moderna ortopediska manuella terapin är inte bara manuell tekniker vilket har inneburit att i vissa länder används istället begreppet muskuloskeletal fysioterapi för tydliggöra bredden i området. Inom OMT eller muskuloskeletal fysioterapi innefattar metoder för:

  • strukturerad och noggrann undersökning av nerver, leder och muskler (neuromuskuloskeletala området).
  • reflektioner kring bedömning om medicinsk diagnoser, differentialdiagnoser och funktionsdiagnos.
  • manuella tekniker för olika strukturer för att återställa funktion och reducera symtom.
  • ge en saklig och pedagogisk trolig förklaringsmodell till patient om dennes besvär.
  • rådgivning om vad patient kan göra för lindra symtom och normalisera funktion vilket bland annat innefattar övningar för rörlighet eller styrka/motorisk kontroll.

Malmö den 7 januari 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast
OMT-steg 3