Triggerpunkter

Triggerpunkter är en form av muskelspänning som kan uppstå akut eller smygande. Orsaken till uppkomsten kan vara precis som vid muskelspänningar hållningsfel, ensidiga rörelser, felaktiga lyft med mera. Symtomen vid en triggerpunkt kan vara ömhet och värk i muskeln men många triggerpunkter ger även refererad smärta till andra delar av kroppen, det vill säga att de ”triggar” smärta. Exempelvis kan triggerpunkter i nackens muskler ge huvudvärk, triggerpunkter i sätesmusklerna ger ischiasliknande smärta (värk i benet) och triggerpunkt i skulderbladets muskler ge smärta ut i armen. Vid palpation (när man känner med händerna) av triggerpunkter är det en repliknande formation som kan kännas och inte bara en punkt eller knuta som en del terapeuter verkar tro. Idag används inom skolmedicinen begreppet myofasciellt smärtsyndrom (på engelska Myofascial Pain Syndrome) som ett övergripande begrepp där triggerpunkten ingår. Myofasciellt innebär att triggerpunkterna finns i musklerna (myo) eller i bindvävsfascior.

På djupare nivå diskuteras varierande mekanismer till varför triggerpunkter uppstår. Här finns det resonemang kring olika störda fysiologiska processer där bland annat en kvarstående muskelsammandragning vilket ger lokal syrebrist och långsiktigt en bindvävsförändringar. Någon form av störning mellan muskel och nervsystemet anses vara grundorsaken till att triggerpunkten uppstår.

De två läkarna från USA, Janet Travell (levde mellan 1901 och 1997) och David Simons (levde mellan 1922 och 2010), har från 1950-talet systematiserat och definierat vad en triggerpunkt är, vilka symtom som uppstår, hur de ska undersökas och vilka behandlingsmetoder som kan användas. Inom den kinesiska medicinen har man däremot tidigare nämnt om triggerpunkter under andra namn men de två västerländska läkarna har mer systematiskt gått igenom hur olika musklerna påverkas av triggerpunkter och hur smärtorna refereras till andra områden enligt ett bestämt mönster. Vad som har hänt i modern tid är de olika manuella terapeutiska inriktningar som många gånger varit mer alternativmedicin som anammat detta med triggerpunkter och ganska få läkare har fram till 1990-talet ens haft någon kunskap i triggerpunkter. Detta har däremot ändrats och nu är det fler läkare samt sjukgymnaster som behandlar triggerpunkter. Samtidigt är ämnesområdet omtvistat ur ett vetenskapligt perspektiv.

Myofaciella triggerpunkter
Triggerpunkter ger refererade smärtor i
andra områden

Varför ger en triggerpunkt utstrålande smärta?

Anledningen till att triggerpunkter ger utstrålande smärtor eller refererad smärta som det kallas vet man inte riktigt. Det spekuleras i att det är någon form av avvikelse finns mellan den drabbade muskeln och nervsystemet. Vad man däremot vet är att det inte är tal om en direkt kompression av en nerv även om symtomen kan påminna om varandra. Ännu idag finns det många frågetecken kring myofascielt smärtsyndrom med triggerpunkter.

Undersökning av muskelspänningar som triggerpunkter sker genom att känna med fingrarna (palpation).
Undersökning av muskelspänningar som triggerpunkter sker genom att känna med fingrarna (palpation).

Vad är skillnaden mellan en triggerpunkt och muskelspänning?

I den engelska litteraturen används två begrepp, trigger point och tender point där det förstnämnda är synonymt med triggerpunkter medan tender points kan vara detsamma men även bara ange muskelspänning eller muskelömhet utan den utstrålande smärtan. Det ska däremot betonas att den refererade smärtan inte alltid är så tydlig och lätt att provocera fram vid en undersökning. Samtidigt krävs det god kunskap om muskelanatomin för att överhuvudtaget kunna undersöka ett område där misstanke om triggerpunkter finns. Till detta så krävs det att terapeuten/vårdgivaren har goda kunskaper i medicinska ämnen för just kunna skilja på andra diagnoser som ger smärtor.

Hur behandlas en triggerpunkt?

Det är missvisande att kalla något för triggerpunktsbehandling då det inte finns bara en metod för behandling av detta tillstånd. Många olika former av behandling av de drabbade musklerna kan ske. Manuell medicin eller nålstick (dry needling) kan oftast vara det enda som behövs men det är inte alltid massage, töjningar eller neuromuskulära tekniker hjälper på lång sikt. Rådgivning om egenvård är också nödvändigt  I synnerhet gäller detta komma fram till bakomliggande orsaken till varför myofaciellt smärtsyndrom med triggerpunkter uppstått.

Det finns terapeuter som anser att behandling av triggerpunkter endast kan ske av en terapeut. Detta är inte korrekt även om det krävs att en terapeut som undersöker musklerna så finns det oftast behandlingstekniker som du som patient själv också kan göra. En del av undersökningen av triggerpunkter handlar om att kartlägga orsakerna till uppkomsten så att förebyggande åtgärder kan ske.

Tyvärr förekommer det att terapeuter använder olika former av verktyg som ovanstående handhållna träinstrument för kunna ha ett hårt tryck, oftast smärtsamt, på triggerpunkter. Detta får idag med den kunskap om fysiologi som finns anses som en onödig behandling och verkar bygga mer på en gammal teori om att ont ska med ont fördrivas. Det finns betydligt mindre smärtsamma behandlingsmetoder vid myofasciellt smärtsyndrom.

Videoklipp om smärtfri triggerpunktsbehandling

Evidens för manuell terapi vid triggerpunkter

Tidskrift: Journal of Manual and Manipulative Therapy 2010; 18: 37-43.

Författare: Nagrale AV, Glynn P, Joshi A, Ramteke G.

Syftet: Att jämföra olika neuromuskulära metoder för behandling av triggerpunkter i övre delen av trapeziusmuskeln

Studiedesign: 
Randomiserad kontrollerad studie.

Metod: sextio patienter (i åldern 18-38 år) med icke specifik nacksmärta. Patienterna hade inte haft besvär i mer än 3 månader med aktiva triggerpunkter i över trapezius.  Exkluderades gjordes patienter som varit med i något trauma, pågående infektion, fraktur, autoimmunsjukdom, artros, metaboliska sjudkomar eller inflammation. Patienterna fick inte heller ha fått någon injektionsbehandling i muskeln. Patienterna rekryterades från olika kliniker och via tidningsannonser i en stad i Indien. Patienterna slumpades till två olika fysioterapibehandling där den ena gruppen fick muskelenergiteknik (MET) för övre trapezius och den andra gruppen patienter fick en kombinationsbehandling med lätt pressur och positional release technique.

Resultat: Båda grupperna förbättrades deras symtom men gruppen som fick kombinationsbehandling med lättare pressur och positional release therapy förbättrades mer med avseende på smärta uppmätt med VAS, rörlighet och funktion enligt frågeformuläret Neck Disability Index.

Neuromuskulära behandlingsmetoder ger tydliga förbättringar hos patienter med aktiva triggerpunkter i övre trapezius vid uppföljning vid 2 respektive 4 veckor.

Mina kommentarer: Denna studie av visar att olika varianter av neuromuskulära behandlingsmetoder är effektiva för behandling av triggerpunkter. Vore intressant om man hade jämför med djupgående behandlingstekniker och för patienter med besvär i mer än 3 månader. Författarna till studierna anger själva att en begränsning med studien är det saknas en jämförande kontrollgrupp vilket innebär att man inte kan veta vilken inverkan bara naturalförloppet har haft.

Referenser triggerpunkter och myofascialt smärtsyndrom

1. Huagaenin L K. Myofascial trigger points: the current evidence. Physical Therapy in sport. 2004; 5: 2-12.

2. Majlesi J, Unalan H. Effect of treatmeant on trigger points. Current Pain Headache Reports. 2010; 14: 353-360.

Malmö den 19 april 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Ergonom