Policy, dataskydd & cockies

Historiskt

Webbplatsen har i sin grund funnits sedan början av 2000-talet men då under en annan domänadress och i mindre omfattning. Redan från 1996 har jag dock haft en personlig hemsida med inriktning på bland annat Nautlius och högintensitetsträning vilket också finns med nu. År 2013 ändrades layout ännu en gång men för första gången med hjälp av en webbyrå så att webbplatsen blir enklare att uppdatera för min del men i synnerhet smidigare att navigera i plattformar (som mobil och surfplattor).

Mål och policy

Webbplatsen vänder sig primärt till patienter som vill besöka mig eller har varit hos mig. Webbplatsen vänder sig även till andra terapeuter och vårdgivare.

All information på denna webbplats är fri från reklamintäkter. Det är endast jag som skrivit allt innehåll. Bilder som visas på webbplatsen har jag själv gjort och samtliga är skyddade enligt upphovsrätten.

Frågeställares och patienters identitet hålls alltid anonym och frågor som besvaras på webbplatsen skrivs om för att säkerställa individens integritet och för att inte bryta mot patientsekretessen. Endast en person (jag) har tillgång till e-postkommunikationen.

Samarbetspartner som redovisas på denna webbplats är företag som jag arbetar för eller samarbetar med på ett eller annat sätt. Länkpartner är bara länkutbyten. Policyn är att inga partners har någon som helst inverkan på webbinnehållet.

Min strävan är att följa marknadsföringslagen så att ingen information på denna webbplats är vilseledande. Målet är även att all information på denna webbplats är saklig med vetenskapliga referenser som stödjer olika påståenden.

I den mån det är möjligt används inte pappersdokument genom att journalskrivning sker i elektroniskt datorprogram, fakturor samt träningsprogram skickas som pdf via e-post till patienter.

På webbplatsen finns länkar till andra webbplatser som jag inte kontrollerar. När du klickar på en av dessa länkar, flyttas du ut från denna webbplats och ansluts till en webbplats som tillhör den organisation eller det företag som du valt.

Webbplatsen är utformad i enlighet med de lagar som finns i Sverige och EU.

Kommentarer till mina blogginlägg accepteras om det inte är uppenbart spam. Om det är negativ kritik riktat mot mig eller min webbplats måste personen ange fullständigt namn och kan behöva svara på frågor via mejl, sms eller vanlig post för att säkerställa vem som har skrivit kritiken. Detta blir mer och mer kutym på olika bloggar och forum att inlägg inte får göras anonymt.

Dataskydd enligt bland annat GDPR

EU-regler om dataskyddsförordningen, som benämns GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft inom den 25 maj 2018 och ersätter i Sverige den tidigare personuppgiftslagen. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och i ett berättigade ändamål.

Generellt

Jag anser personlig integritet är viktigt. Jag använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och mig i samband med vår relation där du är patient eller potentiell kursdeltagare. Som vårdgivare är jag skyldig enligt lag för journal vid besök som sker hos mig. I de fall du söker mig som patient kommer dina personuppgifter och hälsosituation lagras i ett säkert journalsystem som endast jag har tillgång till. Dina uppgifter kommer aldrig vidareförmedlas till tredje part i marknadsföringssyfte eller försäljningssyfte.  Samtycke från dig kommer alltid inskaffas om uppgifter om dig vidareförmedlas till någon annan.

För patienter

All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, vilket bl.a. omfattar hälso- och sjukvårdslagen (SFS nr: 2017:30), patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)  samt patientsäkerhetslagen (SFS nr: 2010:659). Denna integritets policy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av mig som vårdgivare. Rätten till ändringar förbehålls. Jag kommer vi aldrig att dela med oss av dina uppgifter till någon annan. Men har ditt försäkringsbolag remitterat dig till mig kan jag lämna ut kopia av dina journalhandlingar till din försäkringsgivare om du har givit ditt samtycke för detta.

Som sjukgymnast är det ett lagkrav på mig  att föra journal. Du behöver inte lämna några personuppgifter till mig. Men om du väljer att inte lämna personuppgifter kan det dock innebära att du inte kan kontaktas av mig heller. Du avgör också hur mycket information du vill delge via mejl eller kontaktformulär. Med hänsyn till att mejl  som kontaktvägar inte är krypterade avråds du från att skriva saker som är känsligt. Kontaktformulär som finns på webbplatsen där används SLL-kryptering men det kan ändå inte garanteras att någon obehörig avlyssning ej sker.

De personuppgifter som jag kan komma att inhämta från dig och spara är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om ditt hälsotillstånd och de andra uppgifter som du lämnar till oss. Jag kommer att spara uppgifter rörande ditt besök hos mig. Det gäller information rörande besöket samt kontakt- och journaluppgifter. Dina personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger mig som sjukgymnast. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke. Notera att återkallelse av ett samtycket inte påverkar min rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar för mig som sjukgymnast.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Med hänsyn till att jag är en vårdgivare som enligt lag är skyldig att behålla merparten av din hälsoinformation. På din förfrågan kommer däremot all data som jag inte har en rättslig skyldighet att behålla att raderas. Du har rätt att erhålla information om jag behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Du har också rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

För att underlätta dina kontakter med andra vårdgivare kan jag eventuellt i framtiden komma att tillhandahålla andra vårdgivare dina personuppgifter för ändamål som rör din vårddokumentation, så kallad sammanhållen journalföring. Du har alltid en rättighet att motsätta dig sammanhållen journalföring och att jag spärrar dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring.  Det står dig alltid fritt att inte lämna ett sådant samtycke. Du kan också när som helst välja att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelse betyder inte alltid att uppgifter per automatik raderas. När det gäller radering av journalanteckningar kommer jag att anteckna din begäran i din journal. Det är däremot endast IVO (inspektionen för vård och omsorg) som efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar.

Cookie

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.  

Min webbplats använder den enklaste formen av cookies, så kallade session cockies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda min webbplats.  Session cookies lagras inte permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1kb) som sparas på din dator.

Malmö den 1 december 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast