Kliniskt resonemang

Jag arbetar som självständig vårdgivare med ett egenansvar för patienter som besöker mig. Detta innebär att min undersökning och patientens redogörelse om sina besvär tillsammans blir utgångspunkten för hur jag tar omhändertar patienten. Inom medicinen används begreppet kliniskt resonemang vilket i praktiken innebär hur jag som sjukgymnast:- får en uppfattning om situationen- samlar in information om dig

– tolkar olika fynd i undersökningen

– analyserar fakta baserad på medicinska ämnen, humanbiologi och vetenskap

– kommer till förståelse för dina besvär som patient

– relaterar till tidigare patientfall och situationer

– kan utvärdera resultat

– lära mig från processen

– tänker kritiskt

I det kliniska resonemanget ska jag som sjukgymnast kontinuerligt reflektera kring min arbetsmetodik. Jag strävar efter att lära mig från varje patient och funderar över vad som kan göras för få en bättre och mer effektiv vård. Det kliniska resonemanget syftar i slutändan till att komma fram till en så korrekt bedömning eller diagnos som möjligt. Här gäller det även att fundera kring vad som kan ha skett anatomiskt och resonera kring vilka fysiologiska reaktioner som kan ha inträffat, med andra ord vilka fysiologiska reaktioner som är relaterade till en sjuklig förändring. Kliniskt resonemang leder även till hur själva behandlingsupplägget ska se ut samt hur jag ska utvärdera olika insatser.

Malmö den 9 juli 2013

David Aston
Leg. Sjukgymnast