Individuell smärtbehandlingsprogram

Individuell smärtbehandling hos mig omfattar såväl aktiva som passiva åtgärder. Utöver behandling ingår även utbildning och information om smärta samt modeller för egenvård. De fysiska åtgärderna innefattar aktiva handlingar där du som patient får vägledning i att hitta rätt övningar och rörelser för minska dina symtom. Men det innebär däremot inte att du ska behöva träna intensiva eller långa träningspass. Den aktiva rehabiliteringen sker successivt men jag betonar även med manuell terapi däribland massage och nålbehandling. Jag tror på kombinationen av aktiva och passiva behandlingsmetoder  vilket det även finns stöd för i vetenskapliga studier. Om det är möjligt tillämpas gradvis ökad träning i den aktiva fysioterapin där din och min roll som sjukgymnasten är att sätta upp gemensamma mål med dig.

Medicinsk massage för smärtlindring och avslappning.
Medicinsk massage för smärtlindring och avslappning.

Det beteendemedicinska perspektivet på träningen sker då det har visat sig ha god evidens. Diskussion kommer ske med dig om fortlöpande:

– hur du känner dig (dina emotioner) med stress, rädsla, ångest, nedstämdhet
– hur du tänker (din kognition) med föreställningar om smärta, katastroftankar
– hur du gör i handlingar som exempelvis passivitet

Specifika diagnoser som är lämpliga för smärtbehandling hos mig

Övergripande kan tillstånd med smärtor från nacke, rygg, skuldra i men även generell kroppslig värk som fibromyalgisyndrom vara lämpliga. Det finns en mängd diagnoser till som kan ligga till grund för långvariga smärtor och individuell smärtbehandling kan vara en lämplig rehabilitering. Här nedan finner du diagnoserna från ICD-10:

M15-19 Artros

M245   Kontraktur i led

M431   Spondylolistes

M50-   Sjukdom i halskotpelarens mellankotskivor

M51-    Sjukdom i mellankotskivor

M530   Cervikokranialt syndrom

M531   Cervikobrakialt syndrom

M533   Sjukdom i sacro-koccygala regionen som inte klassificeras någon annanstans

M542   Cervikalgi

M543   Ischias

M544   Lumbago med ischias

M545   Lumbago

M546   Smärtor i bröstryggen

M549  Ryggvärk utan närmare specifikation

M750  Adhesiv kapsulit i skulderled

M751   Rotator cuff-syndrom i skulderled

M752   Bicepstendinit

M753   Tendinit med förkalkning i skulderblad

M754   Impingement syndrome i skulderled

M755   Bursit i skulderled

M759P Andra sjukdomstillstånd i skulderled

M790  Reumatism utan närmare specifikation

M791   Myalgi

M799P Annat sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnad (muskler, senor, ledband och bindvävnad)

R52-    Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

T918A Sena besvär av whiplash-skada

M840P Felläkning av fraktur

Smärt kring skuldror är bara en av många besvär som kan behandlas inom MMS.
Smärta kring skuldror är bara en av många besvär som kan behandlas inom smärtrehabilitering.

Multimodal smärtbehandling (MMS) eller individuell smärtbehandling

Jag har i flera år arbetat i team med såväl bedömningar som behandlingar av patienter med olika långvariga besvär där jag har sett fördelar som finns men även en rad nackdelar som har förekommit.

Region Skåne menar också på att uttalade tillstånd i form av påtagliga psykologiska/sociala påverkan, medicinska komplikationer eller komplexa långvariga smärttillstånd ska remitteras till specialistvården och inte till ett multimodalt smärtteam.

Enligt Region Skånes rekommendationer anser de om du som patient redan svarar bra på den rehabilitering du går på eller har symtom som successivt minskar så är multimodal smärtbehandling (behandling av ett team) inte meningsfullt att påbörja. Likaså anses inte heller Multimodal smärtrehabilitering som det även kallas för vara lämpligt om du söker nya diagnoser. Du ska anses som färdigbehandlad. Den multimodala smärtbehandlingen syftar övergripande till att du ska få strategier att hantera din smärtproblematik och inte ett regelrätt bot. Vid individuell smärtbehandling hos mig kan målet vara att lindra symtom men även att försöka bli av med dem. Det är också i sin ordning om du letar efter andra eller nya diagnoser.

Du ska vara medicinskt utredd från vårdcentralens sida för att delta i MMS vilket du inte behöver vara för att söka mig. Du behöver även en remiss från vårdcentralen för komma till MMS vilket inte är nödvändigt för att söka individuell smärtbehandling hos mig

Generellt sätt är Multimodal smärtbehandling inriktade på att du ska få en acceptans i din smärtproblematik och sällan ett bot från dina symtom. Det är just därför det är mest betoning på gruppaktiviteter och psykologiska insatser samt råd om egenvård inom MMS-team. Vid individuell smärtbehandling hos mig är betoning manuell terapi med eller utan nålbehandling där även vägledning inom egenvård tillsammans med utbildning om dina fysiska besvär. Den individuella smärtbehandlingen hos mig är som namnet säger alltid individuellt baserad utifrån undersökning och fortlöpande bedömning. I Multimodal smärtbehandling kan många gånger vara mer generell vägledning, information och åtgärder det för det mesta sker i grupp med andra patienter som har långvarig smärta.

Multimodal smärtbehandling  i Skåne sker alltid under en viss given tidsperiod från 5 veckor upptill på sin höjd 3 månader med relativt intensiva besök medan hos mig kan rehabilitering vid behov pågå längre.

Schematisk skillnad mellan MMS och individuell smärtbehandling

Multimodal Smärtbehandling    Individuell smärtbehandling 
Remiss   Krävs från din vårdcentrals läkare Behövs inte
Upplägg Normalt vis 5-20 veckor med
flera besök per vecka.
Anpassas utifrån dina behov och din situation och
kan pågå längre i flera månader beroende på hur ofta besöken sker.
Syfte Få acceptans för din smärtproblematik
med betoning på psykologiska insatser.
Ge behandling och betoningen är fysiska åtgärder
och om möjligt finna en orsaksinriktad behandling.
Behandling som dry needling och manuell terapi med bland annat massage Kan ingå men sker sällan. Är viktig del i behandlingen.
Diagnoser Handlar primärt om att förhålla sig till befintliga diagnoser som du har. Kan vid behov handla om att  söka andra diagnoser och/eller
funktionsnedsättningar.
Psykolog eller KBT Ingår alltid enskilt eller i grupp. Ingår inte även om egenvården som ges individuellt tar hänsyn till beteendemedicinska principer.
Utesluter Patienter med svåra tillstånd, fysiska eller psykiska som enligt Region Skåne ska remitteras till specialistsjukvården istället. Utesluter egentligen inga patienter och jag tar även emot patienter som genomgått MMS eller varit på specialistsjukvårdens smärtmottagningar.

Smärtutbildning

Det finns mycket bra information om smärta på svenska i åtta olika lektioner från Retrain Pain. Sök dig ner till svenska och informationen med bilder ger dig ökad kunskap om smärtans olika dimensioner och hur du med långvarig smärta kan behöva tänka.  Informationen från Retrain Pain är modern och i likhet med vad som förmedlas vid smärtskolor inom multimodal smärtberhandling.

Referenser

1. Kääpä EH, Frantsi K, Sarna S, Malmivaara A. Multidisciplinary group rehabilitation versus individual physiotherapy for chronic nonspecific low back pain: a randomized trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Feb 15;31(4):371-6.

2.  SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 2010. Rehabilitering vid långvarig smärta: En systematisk litteraturöversikt . Rapportnummer: 198. Mölnlycke: Elanders.

Malmö den 13 oktober 2022

David Aston
Leg.  Sjukgymnast