Behandling

Jag arbetar med behandling och rehabilitering av olika smärt- och rörelseproblem och symtom från ryggrad, leder, muskler, senor och nerver. Generellt sätt kan man säga att jag tar emot patienter primärt med ortopediska tillstånd men även en del patienter med reumatologiska sjukdomar och till viss del även patienter med neurologiska sjukdomar och skador.

Terapimetoderna och terapiformerna som jag använder är inriktade mot såväl akuta som långvariga besvär. Det primära målet med mina rehabiliteringsåtgärder är att ta bort eller minska symtomen men att även återställa funktionsstörningar i det neuromuskuloskeletala systemet (även kallat rörelseapparaten). En naturlig del i behandlingen är även att utbilda dig om orsaken till dina besvär samt i hur du i en del fall kan förebygga återfall med egna åtgärder. Att utföra behandlingen på ett säkert samt ansvarsfullt sätt är en självklarhet för mig.

Min behandlingsfilosofi är att erbjuda dig som patient effektiva åtgärder som kan motiveras ur ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv. I den mån det är möjligt ska behandlingen även vara baserad på bästa möjliga evidens. Jag strävar efter att ge en en saklig bedömning och en tydlig behandlingsplan med konkreta individuella mål. Behandlingen är alltid skräddarsydd utifrån dina behov som patient. Den manuella undersökningen ligger till grund för en bra och effektiv rehabilitering.

När är det aktuellt att söka behandling?

Svarar du ja på några av nedanstående frågor? Då kan jag försöka hjälpa dig med utredning och behandling.

Känner du dig spänd?

Har du ont någonstans?

Har du drabbats av en skada?

Är du stel eller har rörelsebesvär?

Besväras du av domningar eller kraftlöshet?

I grova drag är det detta som ligger inom mitt arbetsfält men det finns fler tillstånd som jag hjälpa dig med. Förenklat kan jag genom att använda olika behandlingsmetoder minska dina spänningar, normaliserar din rörlighet och ta bort smärtor samt andra symtom.

Behandlingsmetoder som jag integrerar från manuell terapi och fysioterapi

Terapimetoderna som jag använder kan var kausala, det vill säga orsaksinriktade, åtgärder men även symtomatiskt inriktade. Det senare kan ske när orsakerna till besvären är okända eller mer komplexa. Optimalt vore att alltid kunna ge kausal behandling men det är tyvärr inte alltid möjligt. Jag använder mig mycket av olika metoder som räknas till manuell medicin – även kallat manuell terapi. Manuell medicin är ett övergripande begrepp för diverse behandlingsmetoder där terapeuten/vårdgivaren använder händerna för undersökning och behandling. I min behandling ingår följande behandlingsmetoder:

Fysioterapi – eller sjukgymnastik som det heter i Sverige – omfattar både rehabiliteringsträning och manuell terapi. Den svenska sjukgymnastiken får anses som grunden till den moderna fysioterapin men även till många manuella terapier.

Idrottsmassage anses oftast vara en mer djupverkande massage utfört på individer som idrottar eller tränar.

Massage i olika former har många positiva fysiologiska effekter. Används för att minska muskelspänningar och har fördelen av att också kunna vara avslappnande.

Massageterapi innefattar massage men även töjningar i diverse olika former. Länken till vänster tar upp den begreppsförvirring som råder gällande massage och massageterapi.

Mobilisering med olika skonsamma tekniker används för att normalisera rörligheten i leder och nerver.

Manipulation med snabbt utförda och specifika tekniker återställer rörligheten i lederna mellan kotor men även i andra leder.

Myofascial release är metoder som specifikt ska påverkar muskeln och bindvävnaden runt omkring muskeln.

Neuromuskulära tekniker syftar till att minska spänningen i olika strukturer i rörelseapparaten.

Ortopedisk medicin är det skolmedicinska och tvärvetenskapliga ämnet som innefattar undersökning och behandling av besvär från rörelseapparaten som inte kräver kirurgiska åtgärder.

Traktion är en behandlingsteknik där man på ett mycket skonsamt sätt separerar ledytorna för att vid vissa besvär ge smärtlindring.

Töjning av förkortade muskler återställer korrekt muskelbalans och ger en mer långvarig effekt än enbart massage.

Jag använder manuell medicin endast för funktionsstörningar och smärtor i rörelseapparaten, det vill säga muskler, leder, nerver, rygg och nacke (kallas även det neuro-muskulo-skeletala systemet). Det är inom detta område som manuell terapi har effekt som har dokumenterats vetenskapligt. De olika behandlingsmetoderna och rehabiliteringsåtgärder som jag tillämpar anpassas individuellt utifrån din symtombild och dina besvär vilket baseras på min medicinska bedömning via en undersökning.

Målet är självklart att de behandlingsmetoder som jag använder är förankrade med vetenskap. Men i tidsåldern med evidensbaserad medicin/vård så är det vetenskapliga stödet för manuella terapeutiska behandlingsmetoder (även kallat manuell medicin/terapi) fortfarande omdiskuterat vid olika tillstånd och i bästa fall finns oftast endast en måttlig evidensvärde. Samtidigt ska man komma ihåg att bristande evidens inte är detsamma som att behandlingsmetoder är overksamma. Det kan röra sig om bristande forskningskvalitet, för få studier inom området eller att fel typ av patienter har valts ut vilka inte svarar positivt på en specifik behandling. Idag diskuteras just om subgrupper och kategorisering av patienter så rätt patientgrupp får optimal behandling. Ett gap mellan forskning och kliniskt arbete finns vilket belyses väl av läkaren Lenfants artikel [referens 1]

Oftast finns en så kallad beprövad erfarenhet att en viss behandling ändå hjälper. Å andra sidan ska man inte okritiskt tro att bara för att en behandlingsmetod kan hjälpa en del patienter kommer alla med samma besvär att uppleva samma resultat, eller att behandlingsmetoden också skulle fungera vid andra tillstånd. Jag anser att innan man kan marknadsföra att behandlingsmetoder kan hjälpa mot olika tillstånd ska effektbevis i någon omfattning också finnas. Jag försöker på denna webbplats ta med biomedicinska referenser som ger något stöd för den behandling jag ger vid olika symtom.

Rehabövningar och råd i kombination med behandling
Jag ger även vid behov rådgivning inom belastningsergonomi, träning för muskler, övningar inom rörlighet, balans och koordination vilket du kan läsa mer om genom att följa länken rådgivning. En viktig bit i rehabilitering för att bibehålla och förbättra funktion är att du som patient får anpassade övningar att göra. Det har ingen betydelse om du är elitidrottare eller är otränad då rehabilitering med övningar alltid individuellt anpassade för dina behov.  Kombinationen av behandling med manuell terapi  eller nålar och din egen insats av övningar ger oftast ett bättre resultat för dina besvär vilket det även finns stöd för i medicinska vetenskapliga studier.  Att endast få passiv behandling kan vara motiverat i vissa akuta tillstånd.

Man hör oftast om konstiga symtom och om spektakulära eller mirakulösa behandlingar. Förekommer detta i verkligheten?
Anekdoter om olika mirakelbehandlingar florerar och sanningen ligger oftast i hur patienten själv upplever och uppfattar sina besvär och vilken behandling som givits. Jag som sjukgymnast med manuell terapi som inriktning kan däremot utföra en strukturerad klinisk undersökning och behandling baserad på vetenskapliga principer samt ge en saklig förklaring till orsak och verkan. Jag är inte någon trollkarl och kan aldrig garantera att min behandling eller rådgivning alltid är effektiv. Behandlingen jag ger utvärderas tillsammans med dig som patient och vid behov görs ändringar fortlöpande. Det kan handla om att använda andra behandlingstekniker eller komplettera behandlingen med andra metoder.

Vad skiljer en osteopat, kiropraktor, naprapat och sjukgymnast åt?
Inom den manuella medicinen och manuella terapin finns det idag många olika inriktningar och skolor. Kiropraktorer, naprapater och osteopater har olika former av manuell terapi, eller manuell medicin som det också kallas, i huvudämnen i sina utbildningar.

Sjukgymnasten (fysioterapeuter) skiljer sig dock lite från naprapater, osteopater och kiropraktorer i att huvudämnet fysioterapi inte är detsamma som manuell terapi. Delar av fysioterapi på sjukgymnastens grundutbildning innefattar även grundläggande manuell terapi. Däremot är det många sjukgymnaster som jag själv som även sysslar med manuell terapi där en specialisering har skett efter grundutbildningen och då är skillnaderna mellan de olika yrkeskategorierna oftast mindre.

Såväl en naprapat, osteopat, kiropraktor som en sjukgymnast kan använda sina händer för att undersöka och behandla olika akuta och långvariga besvär primärt i rörelseapparaten. Det ska betonas att det finns mer likheter än skillnader mellan de olika skolorna inom kiropraktik, naprapati, osteopati och sjukgymnastik samt att många behandlingsmetoder är gränsöverskridande. Skillnaderna ligger egentligen framför allt i olika synsätt kring vad, hur och varför man som vårdgivare gör något. Egentligen kan man säga att det är mer filosofiska skillnader för när samtliga vårdgivare, oberoende yrkestitel, diskuterar behandlingsprinciper utifrån vetenskapligt förhållningssätt då blir skillnaden generellt sätt mindre mellan de olika vårdgivarna. Anledningen till detta är mångt om mycket att anatomin, fysiologin och medicinska ämnen ska vara desamma oberoende vilken yrkesprofession man tillhör.

I praktiken skiljer det ofta lika mycket mellan olika vårdgivare inom samma yrkeskår som mellan yrkesgrupperna i stort. Det är därför det idag finns ganska mycket facklitteratur och vetenskapliga studier där författarna kan vara läkare, sjukgymnaster, kiropraktorer med flera som samarbetar.

Referenser

1. Lenfant C. Clincial research to clincal practice – lost in translation? New England Journal of Medicine 2003; 349: 868-74.

Malmö den 14 februari 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Dipl. Massageterapeut