Patientsäkerhetsberättelse

Som företagare och vårdgivare krävs det att verksamheten kvalitetssäkras. Här min kvalitetsmanual som från 2012 kallas patientsäkerhetsberättelse.

Enligt patientsäkerhetslagen (2012:659) som började gälla den 1 januari 2011 ska alla vårdgivare som arbetar med hälso- och sjukvård dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Denna berättelse behöver inte skickas till Inspektion för Vård och Omsorg, IVO, (tidigare var det Socialstyrelsen) men ska vara tillgänglig senast den 1 mars varje år. Syftet är att underlätta eventuell tillsyn av IVO men även att patienter och andra intressenter lättare får tillgång till information. Målet med kvalitetsarbetet är att minska eventuella tillbud eller risker inom vården.

Dokumentet är i formatet pdf. Patientsäkerhetsberättelsen är formellt och byråkratiskt skrivet vilket är kutym då den även vänder sig till berörda tillsynsmyndigheter.

Klicka här för öppna patientsäkerhetsdokumentet

Patientsäkerhetsberättelsen uppdateras regelbundet och tar upp följande områden:

Definitioner allmänt och olika kvalitetsbegrepp

Ansvar

Patientsäkerhet

Omhändertagande

Kompetens

Samverkan

Avvikelsehantering

Riskhantering

Lokal och hygien

Miljöpolicy

Det som är värt att lyfta fram mer ur kvalitetsmanualen är:

Kliniken agerar som primärvårdsinstans för patienter med smärt- och rörelseproblematik av primärt ortopediska besvär.

Patienten ska få en noggrann undersökning och saklig bedömning av hans/hennes hälsostatus.

Patienten skall få den behandling som är relevant till patientens problem.

Patienten och deras närstående ska bli bemötta med respekt och med värdighet.

Min målsättning är att, så långt som det är möjligt, kunna ge ett snabbt omhändertagande utan att ge avkall på den medicinska kvaliteten. Jag skall besitta en hög kompetens inom respektive yrkesområde.

Patienterna ska efter avslutad behandling vilja rekommendera mig till vänner och bekanta. Behandlingarna ska vara kostnadseffektiva men mål att patienten även får hjälp till självhjälp.

Malmö den 25 januari 2022

David Aston
Leg. Sjukgymnast