Utstrålande smärta

Utstrålande smärta innebär att smärtan även projiceras till ett annat område än där problemet sitter. Detta kallas också för refererad smärta eller på engelska referred pain.

Den refererade smärtan kan komma från ländryggen och gå ut mot ett ben som vid ischiasbesvär eller från halsryggen ut mot armen vilket även kallas för brachialgi.

Symtomen kan även bestå av stickningar, kraftlöshet och domningar. Patienter kan beskriva symtomen som ”myrkrypningar” eller ”sockerdricka”. När det också finns smärtor kan det vara allt från huggsmärtor till molande värk i hela eller delar av armarna eller benen. Vilka exakta symtom som uppstår beror på vilken nerv  och vilken del av nerven som har blivit utsatt för kompression. Inom medicinen finns begreppet för domningar och känselförändring som kallas för parestesier.

utstrålande smärta

 

Orsakerna till utstrålande smärta kan vara många. Här är en grov indelning om vad det kan bland annat vara:

  • Rizopati där nervinklämning från ryggraden som vid ett diskbråck där nervrötter kommer i kläm vilket kan ske i ländrygg, bröstrygg och halsryggen.
  • Entrapment där nervinklämning från trånga utrymmen där nerver kläms mellan exempelvis strama muskler och underliggande strukturer.
  • Vissa sjukdomar som drabbar nervsystemet kan även leda till symtom som stickningar, domningar, känselförändringar och nedsatt kraft.
  • Inre organ kan vid olika sjukdomar ge utstrålande smärta till ett helt annat område. Ett exempel är kärlkramp med smärta ut i vänster  armen.
  • Triggerpunkter i muskler ger oftast utstrålande smärta och får anses vara en differentialdiagnos till nerver som har blivit komprimerade.
diskbråck ger också utstrålande symtom
Bilden ovan visar ett diskbråck mellan två kotor
där nervroten komprimeras med en efterföljande
svullnad och irritation av nerven.

Som alltid är en undersökning avgörande för vilken behandling eller rådgivning som är aktuell. Även fast symtomen vid refererad eller projicerad smärta kan vara identisk vid olika diagnoser så krävs det olika åtgärder beroende av att grundorsaken varierar.

Evidens för manuell terapi vid utstrålande symtom

Titel: Effectiveness of manual physical therapy in the treatment of cervical radiculopathy: a systematic review.

Tidskrift:
Journal of Manual and Manipulative Therapy 2011; 19 (3): 135-142.

Författare: Boyles R, Toy P, Mellon J, Hayes M, Hammer B

Syftet:
systematiska litteraturgranskning studerade vilken effekt manuell terapi hade på utstrålande symtom från halsryggen.

Studiedesign: Systematisk litteraturöversikt

Metod: Totalt ingick fyra studier i granskningen där deltagarantalet var som lägst 30 patienter och som mest 110 patienter. Exkluderades gjordes studier där vårdgivaren inte var sjukgymnast, där patienter hade genomgått operation eller behandling med mekanisk traktion. Pedro-skalan används för att gradera de olika studierna. De manuella metoderna som användes av sjukgymnaster i alla de granskade studierna var ledmobilisering i olika varianter av halsryggen. I en studie användes muskelenergiteknik (MET) som är en form av ledmobilisering med specifik muskelavspänning och i två studier användes neurodynamiska tekniker för nervus medianus. Manipulation utfördes endast i bröstryggen i två av de granskade studierna och traktion av halsryggen ingick i en studie. Den manuella terapin skedde antingen separat eller tillsammans med andra fysioterapeutiska åtgärder såsom styrketräning.

Resultat:
Rörlighet, funktion och smärta var de faktorer som bedömde. Utvärderingen i de olika studierna skedde med VAS och numerisk smärtskala. Neck Disability Index men även andra formulär förekom i utvärderingen i de olika studierna som hade granskats. Aktiv rörlighet i halsryggen bedömdes i en av studierna. Manuell terapi i kombination med terapeutisk träning var enligt Boyle et al. effektivt för att förbättra funktion, aktiv rörlighet och reducera smärta hos patienter med utstrålande smärta från halsryggen.

Mina kommentarer:
Detta vara en mindre litteraturgranskning av fyra studier som visar på positiv effekt av manuell terapi för patienter med utstrålande smärta från halsryggen. Med tanke på den mindre granskningen är det lite svårt att dra för stor generell slutsats.

Referenser om utstrålande smärta

1. Kuijper B, Tans JTJ, Beelen A, Nollet F, de Visser M. Cervical collar or physiotherapy versus wait and see policy for recent onset cervical radiculopathy: randomised trial. British Medical Journal 2009; 339:b3883.

2. Vanti C, Natalini L, Romeo A, Tosarelli D, Pillastrini P. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome. A review of the literature.
Europa Medicophysica 2007 March;43(1):55-70.

3. Page MJ, O’Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Systemativ Review 2012 Jun 13;6:CD009899.

 

Malmö den 25 januari 2013

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom