Diagnos

Diagnostik är i en hel del situationer komplicerat. För statistisk bearbetning finns en tjock manual som heter International Classification of Diseases and relatead health problems som förkortas ICD. Vid skrivande stund är den tionde upplagan som finns och i Sverige är det Socialstyrelsen som står för den svenska versionen av ICD-10-SE. Detta är i västvärlden allmänt accepterad standard för att klassificera sjukdomar och skador där Världshälsoorganisationen, WHO, är den ansvariga utgivaren. Ett syfte är underlätta statistisk beskrivning men samtidigt är inte ICD bindande att använda i svensk journalföring då ICD inte gör anspråk på att vara en korrekt förteckning av medicinska termer för olika tillstånd. Den legitimerade vårdpersonalen och ställer diagnosen utifrån den kliniska bedömning som gjorts av patienten. Därefter kan ICD användas för koda eller klassificera diagnosen.

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem
Bild hämtad från Socialstyrelsen med omslaget av boken om ICD-10-SE på över 700 sidor.

Vad man också måste ska komma ihåg är att ICD  är en statistisk klassifikation och inte en manual för diagnostik. De diagnoser som klassificeras med ICD-10-SE kan ha diagnoskriterier men dessa antas att vårdgivarna känna till eller hämta ur vetenskaplig litteratur. Här kommer alltså problematiken in då olika böcker och vetenskapliga artiklar kan ha olika syn på vad och hur en specifik diagnos ska undersökas och bekräftas.

ICD- diagnoskoder

De koder som finns i ICD är enligt listan nedan med de övergripande områdena:

A00-B99 där vissa infektions- och parasitsjukdomar tas upp

C00-D48 berör tumörer

D50-D89 är inriktad på sjukdomar i blod- och blodbildande organ men även vissa störningar i immunsystemet

E00-E90 gäller en endokrina, hormonella, sjukdomar men även störningar i nutrition och ämnesomsättning

F00-F99 handlar om psykiska tillstånd och sjukdomar samt beteendeförändringar

G00-G99 är inriktad på neurologiska sjukdomar och tillstånd.

H00-H59 gäller sjukdomar i ögonen

H60-H95 gäller sjukdomar i öronen

I00-I99 berör cirkulationsapparatens sjukdomar

J00-J99 berör andningsapparatens sjukdomar

K00-K93 handlar om matsmältningsorganens sjukdomar

L00-L99 gäller hudens sjukdomar

M00-M99 handlar om rörelseapparatens sjukdomar och tillstånd

N00-N99 berör sjukdomar i urin- och könsorganen

O00-O99 gäller graviditet och förlossning

P00-P96 inriktas på tillstånd vid för tidigt födda spädbarn

R00-R96 olika fynd i undersökning såväl kliniskt och vid laboratoriefynd som inte kan klassificeras någon annanstans

S00-T90 skador och förgiftningar samt följder av yttre orsaker

V01-Y98 yttre orsaker till sjukdom eller död

Z00-Z99 faktorer som har betydelse för hälsan och för kontakt med hälsovården

U00-U99 koder för särskilda ändamål

Varje diagnos har en specifik kod utifrån övergripande strukturen där kodningen sker exempelvis att en inflammation överarmens tvåhövade böjarmuskeln, biceps brachii, får kodningen M75.2.

Meningen är att vi vårdgivare anger en eller flera huvuddiagnoser i journalen. Detta är diagnoser som är primära anledningen till vårdkontakten  för patienten vilket först kan fastställas efter vårdbesöket men vi kan även ange bidiagnoser som innebär andra diagnoser är relevanta och som har bedömts eller behandlats.

Som en intressant notis har Socialstyrelsen en kunskapsbank om ovanliga diagnoser.

Malmö den 7 maj 2017

David Aston