Informationsblankett

Interreliabilitetsbedömning av manuella och aktiva tester av led-, muskel- och nervfunktion hos huvudvärkspatienter

Information till dig som deltagare i ett examensarbete vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett examensarbete på mastersnivå inom medicinsk vetenskap som genomförs av mig som student vid Linköpings universitet.

I det här dokumentet får du mer information om upplägget och om vad det innebär att delta. Om du vill delta i studien går det bra att mejla mig till e-posten längst ner.

Vad är det för examensarbete och varför vill vi att du ska delta?
Huvudvärk tillhör bland de vanligaste av alla sjukdomar. En stor del av diagnostik av många huvudvärkstillstånd sker via de symtom som patienten redogör.

Syftet med studien inom ramen för examensarbetet är att bedöma samstämmigheten mellan två olika fysioterapeuters undersökning av patienter med spänningshuvudvärk, cervikogen huvudvärk eller migrän. Huvudvärk ska ha funnits i minst 3 månader men behöver inte pågå dagligen. Ett specifikt protokoll för undersökningen används och tester innefattar bedömning av: 

  • din muskelkontroll i egen utförd rörelse
  • känna om det finns nervpåverkan hos dig via rörelser i armen
  • känna på specifik rörlighet mellan kotorna i din nacke och övre del av bröstryggen
  • känna på spänningar och stramhet i tre muskler som brukar kunna ge huvudvärk.

Resultaten från studien kan ligga till grund för vilka tester som kan vara relevanta att använda för att bedöma funktion i nerver, muskler och leder hos patienter med huvudvärk.

Hur sker genomförandet?
Deltagare i studien kommer bil undersökt av två manliga fysioterapeuter varav en är även ansvarig för examensarbetet. Undersökningarna sker vid två tillfällen inom samma vecka och varje undersökning beräknas ta 20-30 minuter.

Var sker undersökningen?
Undersökningen sker på respektive fysioterapeuts klinik i Malmö:

  • David Aston, Laurin Kiropraktorkliniken, Geijersgatan 8 på Limhamn. info [at] davidaston [punkt] se
  • Gonzalo Uvelius, Värkstan (på World Trade Center), Skeppsgatan 19 i Malmö. info [at] varkstan [punkt] se

Möjliga följder och risker med att delta i studien
Vi ser inga oönskade följder eller risker med att delta i studien mer än eventuellt att obehag kan uppleves l vid några av de manuella testerna i undersökningen. Du som deltagare i studien får möjlighet att under och efter undersökningarna berätta hur det upplevs. Skulle delar av tester som görs på dig i undersökningen upplevas med för dig för stort obehag då har du rätt att välja att avbryta undersökningen.

Vad händer med mina uppgifter?
Inom ramen för examensarbetet kommer vi att samla in och registrera avidentifierad information om dig som baseras på resultat från våra tester i undersökningen. De uppgifter som samlas in i samband med examensarbetet hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig person för dina personuppgifter är tillika ansvarig för examensarbetet vilket framgår längst ner. Ingen patientjournal upprättas då deltagande i studien inte räknas till en traditionell sjukvårdskontakt. Information som samlas används i samband med examensarbetet. Det är endast studenter och handledare till examensarbetet som har tillgång till all data som samlas in för examensarbetet. Resultaten kommer att behandlas på så sätt att inte obehöriga kan ta del av dem. Sammanställningen som kommer att presenteras och kommer inte att innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig i sammanställningen. Senast 3 månader efter examensarbetet är färdigt raderas dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta den ansvarige för detta examensarbete.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter som kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.


Hur får jag information om examensarbetets resultat?

Studiens resultat sammanställs avidentifierat och all redovisning sker på gruppnivå.

Du är alltid välkommen att ta del av examensarbetet när den är färdig genom att kontakta ansvarig för examensarbetet.

Försäkring och ersättning
Ingen ekonomisk ersättning kommer ske för att delta i studien. Båda fysioterapeuterna som utför testerna och bedömningen är privatpraktiserande. Patient- och ansvarsförsäkring innehas av båda fysioterapeuterna.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst att avbryta deltagandet i studien. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange någon orsak.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för examensarbetet.

Ansvariga för examensarbetet
Ansvarig för examensarbetet är David Aston, Leg. Sjukgymnast

E-post: info@davidaston.se

Telefon: 070-5931557

Handledare: Allan Abbott, Professor och fysioterapeut

Nytt år och nya böcker

Det nya året börjar med nya tjockare böcker inom ortopedisk medicinsk undersökning och patologi.

Den sjunde upplagan i Ortopedic Physical Assessment har jag köpt upplagor sedan min grundutbildning till fysioterapeut för över 20 år sedan.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Fysioterapin inom primärvården

Primärvård är den del av den offentligt finansierade sjukvården som sker utanför sjukhusen och omfattar vårdcentraler, psykoterapimottagningar och smärtbehandlingsteam men även en del privata läkare och fysioterapeuter med avtal med landstingen kan räknas hit. I en artikel i Dagens Medicin kan man läsa om hur Stockholm som är en av få regioner som sedan tidigare även infört vårdval fysioterapi men hur den har inneburit nedläggningar av verksamheter för denna form av vårdval som har varit underfinansierad vilket har lett till försämrade villkor för småföretagaren.

Allt är således inte positivt med vårdval och i ett tidigare inlägg av mig kan man läsa om att fysioterapeuter på en mängd vårdcentraler inte upplever att de kan göra ett tillfredsställande arbete.

Nu när arbetsmarknaden är gynnsam för fysioterapeuter uppfattar jag att många anställda fysioterapeuter på vårdcentraler får gå diverse vidareutbildningar kanske inte bara i syfte att öka kompetensen hos den enskilde men även i att försöka bibehålla fysioterapeuten på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis positivt för vår yrkeskår och för patienterna i slutändan.

Vi privata fysioterapeuter har generellt kunnat styra vilka kurser och utbildningar vi vill gå själva medan för en fysioterapeut på en vårdcentral kan det ha varit svårt att motivera att få gå dyrare privata kurser som är mer praktiskt inriktade i synnerhet om verksamhetschefen inte är insatt i moderna fysioterapin. Jag själv råkade jag ut för att när skulle göra min masteruppsats kopplat till den arbetsplats jag var anställd på så var arbetsgivaren inte intresserad att ge någon ledighet för studierna. Diskussion med arbetsgivaren handlade inte om att jag skulle ta ledigt på halvtid utan ha möjligt att få viss ledighet även utan lön.

Situationen i Sverige har vi fysioterapeuter/sjukgymnaster en bred utbildning på endast 3 år men som saknar djup. Det är först när man har varit verksam några år och gått olika vidareutbildningar som vi kan anses som mer specialiserade.

Kurser inom fysioterapi på universiteten är med ett par undantag väldigt teoretiska och inriktade på forskning vilket naturligtvis är viktigt medan de mer praktiska kurserna i exempelvis i manuella färdigheter eller rehabiliteringsträning sker överlag hos privata aktörer som förståeligt även har avgiftsbelagt kurserna.

Min klinik under 2017.

Kanske borde grundutbildningen till fysioterapeut förlängas med 1 år men frågan är med vad. Diskussioner har pågått om förlängning av grundutbildningen. Blir det då en förlängning med en magisterexamen och mer teori så leder det inte till att den nyutexaminerade fysioterapeuten per automatik blir en bättre kliniker med patienter.

Ett problem är att fysioterapi på vårdcentraler är väldigt brett där en mängd olika patienter med varierande diagnoser inom områden som t.ex. ortopedi, reumatologi, neurologi, hjärt- och kärlbesvär, andningsbesvär och stressrelaterade besvär kommer till fysioterapeuten. Inom den privata sektorn kan vi fysioterapeuter rikta in oss på ett eller ett par områden som för min del är patienter med smärtor och rörelsebesvär (primärt ortopediska tillstånd men även en del neurologiska patienter). Detta har sina fördelar då sjukvården idag överlag är mer specialiserad och vi vårdgivare kan bli bättre på ett smalare område än att vara mer generalister och kunna lite om mycket. Men det kan naturligtvis ha nackdelar om det är för få fysioterapeuter som har den inriktning på sin verksamhet som en viss patientgrupp söker för.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Få platser kvar i kurs om smärta för massageterapeuter

I september till november i år är det återigen dags för sexdagars kursen i Positional Release för ryggraden och SI-leden och smärtsyndrom av olika slag som fibromyalgi och triggerpunkter. Kursen är öppen för massageterapeuter och certifierade massörer. Naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter kan med fördel också delta på kursen.

positional_release_therapy
Du kommer att förbättra dina förutsättningar att behandla olika smärtproblem och även så kallade låsningar med Positional Release.

Det har redan inkommit i kursanmälningar och det är bara att fåtal platser kvar. Kursen har nyligen uppdateras med fler diagnoser inom olika långvariga smärtproblem vilket integreras med mycket praktisk färdighetsträning i undersöknings- och behandlingstekniker.

Trapezius övre del är antagligen vanligaste muskeln som drabbas triggerpunkter men på kursen får lära dig om triggerpunkter i ett 50-tal muskler till.
Triggerpunkter och myofasciellt smärtsyndrom är bara en många smärttillstånd som ingår i kursen.

De senaste åren håller jag i kursen i min egen klinik i Malmö. Sedan jag tog fram kurskonceptet och höll i den första kursen år 2004 har flera hundra terapeuter valt att gå kursen hos mig.

Har du några frågor går det bra att kontakta mig. Välkommen med din kursanmälan.

David Aston

Kursdagar 2017 i tejpning och Positional Release med olika smärtsyndrom

Nu har jag fastställt vårens och höstens kurser på min klinik centralt i Malmö.

Först ut i maj är det den kombinerade två dagars kursen i idrottstejpning och kinesiotejpning. Kursmaterialet är egenproducerad  som bygger på förkunskaper en massör eller massageterapeut har. Andra vårdgivare som sjuksköterskor, kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kan med fördel också gå kursen.

kinesiotejp
Tejpkurs där såväl kinesiotejp och idrottstejp gås igenom.

I september till november är det sedan sexdagars kursen i Positional Release för ryggraden och SI-leden och smärtsyndrom av olika slag som fibromyalgi och triggerpunkter. Kursen är öppen för massageterapeuter men även kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter.

positional_release_therapy

Har du några frågor är det bara att kontakta mig.

Välkommen med din kursanmälan.

David Aston

 

Utbildning i Positional Release och smärtsyndrom

För andra gången i helt egen regi har jag genomfört vidareutbildningen för massageterapeuter under sammanlagt 6 dagar fördelat vid 3 helger. Det är utbildning i Positional Release, fördjupning inom anatomi och olika smärtsyndrom (triggerpunkter, fibromyalgi med mera) som jag har gått igenom.

Positional Relase kursintyg
Kursintyg i Positional Release

Kursdeltagare denna gång var alla medicinska massageterapeuter som har arbetat i minst ett år. De uppvisade alla goda praktiska färdigheter och bjöd in till goda diskussioner vilket gör det synnerligen stimulerande att undervisa.

Medicinska massageterapeuter övar på behandling av Positional Release för iliopsoas och SI-leden.
Medicinska massageterapeuter övar på behandling av Positional Release för iliopsoas och SI-leden.

Nytt för denna utbildning utöver uppdaterat kurmaterial så har jag börjat bjuda jag flera sorters kaffe och the från en kapselmaskin. Jag tackar kursdeltagare Lars för att introducera mig kapselkaffemaskinena värld.

Nästa vidareutbildning i Positional Release är planerad till februari 2017.

De senaste två kurserna blev relativt snabbt fulltaliga och jag väljer endast att ta in 8 kursdeltagare på denna kurs vilket innebär att du bör komma in med din anmälan tidigt om du är intresserad av utbildningen.

David Aston

 

Utbildning i olika smärtsyndrom och positional release

För andra gången inom knappt ett år har jag en fulltecknad kurs i Positional Release och olika smärtsyndrom. Denna gången  är det första gången  jag har kursen i min stora klinik vid Slottstaden i Malmö.

Utbildning i Smärtsyndrom och Positional Release i nya lokaler i Malmö.
Utbildning i Smärtsyndrom och Positional Release i nya lokaler i Malmö.

Jag har kört kursen mellan  2005 och 2014 när jag var utbildningsansvarig på Nordic Hälsotek (som gick i konkurs) men har sedan 2015 valt att hålla kursen i egen regi där kursmaterialet har uppdaterats och det ger mig mer flexibilitet i hur jag lägger upp utbildningen. Jag väljer att ta in maximalt åtta kursdeltagare för att erhålla så optimal undervisningsmiljö som möjligt.

Nya kursdagar till höst/vinter kommer snart.