Effekter av massage

En exakt definition av massage är inte så enkel att ge då massagen omfattar flera olika beröringsmetoder. En mer generell svensk definition av behandlingsmetoden är att man glider, trycker och töjer på hud, bindväv och muskler. En amerikansk definition är:

”En grupp av systematisk och vetenskaplig manipulation av kroppsvävnader utfört med händerna i syfte att påverka nervsystemet, muskelsystemet och cirkulationen”.

Ordet massage kommer troligtvis från latinets massa eller grekiskans massein eller masso, vilka betyder beröring. Ordet skulle även kunna härstamma från arabiskan mass som betyder att röra.Den svenska massage är systematiskt inriktad på bearbetning av muskulaturen. Men det måste betonas att det skiljer sig mellan olika skolor hur massagen utförs vilket inte på något vis är ovanligt när det gäller manuell terapi i stort. Varje skola och i många fall den enskilda läraren sätter sin egen prägel på hur man lär ut massage eller en manuell terapeutisk teknik. Det innebär att det kan finnas likheter mellan olika terapeuter men det kan även förekomma stora skillnader i hur man i praktiken masserar. De exakta grepptekniker som används, ordningsföljden av greppen och vilket tempo massagegreppen utförs varierar bland olika terapeuter.

Vetenskapliga studier kan tyvärr vara dåliga på att beskriva exakt hur en massagebehandling eller vissa tekniker utförts. Exempelvis sker en del av de djupgående greppen i massagen med cirkelrörelse. Det gäller till exempel friktioner och petrissage över den muskelgrupp som behandlas där det kan ske mer längs med muskelfibrerna men även mer tvärgående i förhållande till muskelfibrerna. Inget behöver vara felaktigt ur ett behandlingsperspektiv även om enskilda terapeuter kan framhäva motsatsen.

Fysiologiska effekter av massage

En sak att beakta är att vetenskapligheten bakom manuell terapi och massagen är omstridd och bristfällig vid många situationer. Primärt anses effekten av massage minska muskelspänningar och även smärta. Den smärtan som kan  minskas med massage sker via den fysiologiska förklaringsmodellen grindteorin som psykologen Ronald Melzack och läkaren Patrick David Wall lanserade på 1960-talet. Grind-teorin bygger på att beröringsimpulser hämmar smärtimpulserna från att nå ryggmärgen för registrering.

Den generella avslappning som kan uppnås med behandlingsformen anses beror på frisättning av hormonet oxytocin (kallas även för lugn- och rohormon). Ganska många studier om oxytocinets effekt är gjorda på djur vilket inte direkt behöver vara överförbart till människan.

Motsägelsefulla fynd finns även att kroppens eget morfin, hormonet endorfin, frisätts vilket också skulle kunna förklara massagens smärtlindrande effekt. Endorfiner anses annars att de frisätts vid fysik aktivitet.

En del grepp töjer ut muskulaturen och den bindvävnad som finns vilket innebär att musklerna blir smidigare samt kan bindvävssammanväxningar motverkas.

Massage anses precis som med de flesta manuella medicinska behandlingsmetoderna ha en påverkan på det autonoma nervsystemet där parasympaticus och sympaticus påverkas vilket bland annat innebär att hjärtfrekvensen minskar något, blodtrycket sänks tillfälligt, tarmrörelser och andningen normaliseras. Massage har även en viss påverkan på att öka cirkulationen i blodet och lymfan.

En del fysiologiska effekter som vidhålls saknas det egentligen vetenskapligt stöd för eller bevisen som finns motsägelsefulla. Det gäller bland annat ökad näringsupptag, förbättrad återhämtning och att immunförsvaret skulle stärkas. På det mentala nivån ger massage en känsla av välmående, upplevs avstressande och kroppskännedomen förbättras.

massagegrepp
Friktioner är djupgående massagegrepp.

Vilka former av massage finns det?

Det finns säkerligen flera hundra olika former och undervarianter. I vissa fall är det olika koncept som ligger bakom varierande former som till exempel massage vid fibromyalgi, taktil stimulering, idrottsmassage mm. I grund och botten är det dock inte alltid så stora skillnader i greppen men tempo, vilka exakta grepp som används och djupet kan variera. Andra former har sitt ursprung i andra länder och kan många gånger vara baserad på andra filosofiska grunder som exempelvis kinesisk medicin eller ayurvedisk medicin.

Vill du veta mer om idrottsmassage då kan du följa länken under behandling. Där finner du även information om djupmassage. Vill du veta vad som är skillnaden mellan massör och massageterapeut? Välj länken under massage som heter massageterapi. För få information om hur jag som sjukgymnast ger massage.

Evidens för massagens effekter på smärta och cirkulation

Titel: Massage therapy restores peripheral vascular function after exertion.

Tidskrift: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014; 95 (6):  1127-1134.

Författare: Franklin NC, Ali M, Robinson AT, Norkeviciute E, Phillips SA.

Syfte:Att avgöra om träningsrelaterad muskelskada i benen påverkar kärlen i överkroppen och bedöma om massageterapi förbättrar den perifera kärlfunktionen.

Studiedesign: Randomiserad blindad studie med utvärdering vid 90 minuter, 24 timmar, 48 timmar och 72 timmar.

Försökspersoner: 36 inaktiva vuxna med medelåldern 23,6 år.

Åtgärder: Grupp 1 med 15 deltagare fick massage i 30 minuter med varierande grepp från den svenska massagen på musklerna på lårets baksida och säte. Grupp 2 med 10 deltagare tränade bara i benpress och grupp 3 med 11 deltagare fick bara massage på samma sätt som grupp 1.

Resultat: Båda grupperna som fick massage förbättrade blodflödet i armarna vilket skulle tala för en mer systematisk effekt än bara en lokal effekt av massagen. Blodflödet i armens artärer bedömdes med ultraljud.

Mina kommentarer: Det finns andra studier som har visat att massage inte nämnvärt ökar cirkulation lokalt men denna studie visar massage av ett område påverkar blodcirkulationen i ett annat område.

Evidens för massagens fysiologiska effekter på nervsystemet

Titel: Moderate pressure massage elicts a parasympathetic nervous system response

Tidskrift: International Journal of Neuroscience 2009; 119(5):630-638

Författare: Diego MA och Field T

Syftet: Att studera massagens effekt på autonoma nervsystemet där Elektrokardiografi (EKG) användes där kvoten mellan låg respektive hög frekvens analyseras som en markör av autonoma nervsystemets aktivitet. EKG mättes under 3 minuter innan massagen som utgångspunkt och därefter under hela massage samt 3 minuter efter massagen.

Studiedesign: 
Randomiserad kontrollerad studie

Undersökningsgrupp:
22 friska individer

Åtgärder: Lätt massage eller medelhård massage i 15 minuter av rygg, skuldror och armar utfört av massageterapeut. Behandlingen skedde sittande i en massagestol med kläder på.

Resultat: De individer som fick medelhård massage visade enligt EKG på att parasympatiskt påslag som var stört under begynnelsen av behandlingen. De individer som fick lätt massage visade på en sympatiskt påslag. Efter massage återgick aktiviteten av det autonoma nervsystemet till den nivå som fanns före massagen.

Mina kommentarer: En vetenskaplig studie där slutsatsen är att massage påverkar det parasympatiska eller sympatiska nervsystemet. Vilken del av det autonoma nervsystemet som aktiveras beror hur massage utförs. Det var en liten undersökningsgrupp så man ska inte dra för stora slutsatser.

Evidens för massagens fysiologiska effekter på hormoner

Titel: Cortisol decrease and serotonin and dopamine increase following massage therapy

Tidskrift: International Journal of Neuroscience 2005; 115: 1397-1413

Författare: 
Field T, Hernandez-Rief M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C.

Syftet:
En litteraturgranskning av vetenskapliga studier om berör massage fysiologiska effekter.

Studiedesign: 
Litteraturöversikt

Åtgärder: 
Massage vid olika tilllstånd för patientgrupper med smärta,  stress eller depression.

Resultat: 
Massage verkar kunna minska kortisol-koncentrationer (räknas som ett stresshormon) och öka serotonin samt dopamin. I sin tur leder det till en positiv effekt på bland annat immunförsvaret, smärtproblematik, stress och depression.

Mina kommentarer: En litteraturöversikt där man har granskat olika studier om massagens effekter på olika hormoner. Nackdelen med denna granskning är att man inte gjort någon gradering av evidensnivå av de studier som granskats.


Referenser om effekter av massage

1. Percy Wigfors A. Massage och hälsa. Lund: Studentlitteratur; 2006.

2. Zottele E. Massage har en plats i skolmedicin, men fler och bättre studier behövs. Läkartidningen 1999; 96(43): 4692-4694.

3. Lindgren L, Westling G, Brulin C, Lehtipalo S, Andersson M,  Nyberg L.  Pleasant human touch is represented in pregenual anterior cingulate cortex.  Neuroimage 2012 Jan 1; 59, 3427-32

Malmö den 2 maj 2015


David Aston
Leg. Sjukgymnast