Fysioterapeut historia

Den moderna fysioterapeuten har sitt ursprung i 1800-talets Sverige. Tidigt har fysioterapin strävat efter ett vetenskapligt förhållningssätt och har egentligen alltid varit en integrerad del av skolmedicinen. Ämnet kallades för sjukgymnastik och utövaren för sjukgymnast men från och med år 2014 ändras detta. Då följer Sverige övriga västvärldens primära begrepp och ändrar till fysioterapi för ämnet och fysioterapeut för professionen.

Tyvärr har det fram till 2014 funnits en del begreppsförvirring då det fanns terapeuter som kallade sig fysioterapeut men som saknar legitimation. I Sverige är det ges legitimation för de med examen som sjukgymnast eller fysioterapeut som är en yrkesskyddad titel. Både titlarna kommer finnas men alls som examinerad efter 2014 blir fysioterapeuter.

För min egen del innebär detta att jag behåller min yrkestitel som sjukgymnast. Den nya titeln blir det lite begreppsförvirringen med. Samtidigt är just sjuk och gymnast egentligen två ganska negativt laddade ord samt att fysioterapeut är den internationellt gångbara yrkestiteln. Vi legitimerade använder också den internationella titeln physiotherapist vid kontakter med icke svensktalande individer. I USA är det physical therapist som är synonymt med fysioterapeut.

Fysioterapeut även kallad sjukgymnast i Malmö
Fysioterapeut David Aston och vi får ses som såväl behandlare och undervisare.

Historisk bakgrund till fysioterapeuten

Historiskt finns det stöd för att rörelseövningar och massage använts i tusentals år. I såväl Kina som i Indien förekommer det före Kristus tid rekommendationer om rörelseövningar och massage. Den grekiske idrottslärare, Heridokus som levde 400 f.Kr. anses av vissa som föregångaren till dagens moderna fysioterapeut.

Ryggresning
Övningar förr i tiden påminner
även om de som utförs idag.

Vad gäller fysioterapi och manuell medicin så fanns det skolor i sjukgymnastik redan vid mitten av 1800-talet i Sverige. I Sverige har det tidigt innefattat träning men även passiva moment som massage, mobilisering, manipulation och töjning.

Per-Henrik Ling som anses vara svenska gymnastikens fader var också delvis ansvarig för utvecklingen av sjukgymnastiken/fysioterapin. Är man massör ser man också Per-Henrik Ling som den svenska massagens fader. Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet grundandes av Per-Henrik Ling 1813, för pedagogiskt militär och medicinsk gymnastik.

En annan person vid  namn John Govert In de Betou som levde mellan (1810 och 1854) som tog efter sin examen vid högre militärläroverket även examen vid Kungliga Gymnastiska Central Institut, GCI, 1837. John reste  därefter till London och upprättade det första svenska sjukgymnastikinstitutet utomlands. John utgav 1842  en skrift “Therapeutic manipulation or medicina mechanica”. Ny upplaga av skriftern utgavs år 1846 med titeln “A successful treatment of various disorders of the human body, by mechanical applications”. John Govert In de Betou kallade sig inte sjukgymnast utan  ”medical practicator in therapeutic manipulation”. Av den anledningen var och är det fortfarande svårt för omvärlden att förstå att det var en svensk sjukgymnast som behandlade patienter med manuell terapi och träning under första hälften av 1800-talet. Skriften av John Govert  In de Betou uppmärksammades i Tyskland  därmed började svensk sjukgymnastik praktiseras i Tyskland.

Efterträdare inom friskgymnastiken blev Per-Henrik Lings son Hjalmar medan det fysioterapeutiska området axlades av Lars Gabriel Branting  som levde mellan 1799 och 1881. Lars Gabriel Brantings son, Hjalmar Branting, blev socialdemokraternas ledare och var Sveriges statsminister mellan åren 1920 och 1925. Mot slutet av 1800-talet framkom yrkesbegreppet sjukgymnast. Som andra yrkesgrupp i Sverige, efter läkare, fick sjukgymnaster legitimation år 1887. Utbildningen till sjukgymnast blev redan under 1860-talet en 2-årig utbildning. Detta kan jämföras med utbildningen till kiropraktor och osteopat som startade i USA vid sekelskiftet 1800- och 1900-talet och som var på 2 veckor.

En två årig utbildning till sjukgymnast inom universitet startade 1958 på Karolinska och 1959 vid Lund.

Läkaren Gustav Zander (1835-1920) uppfann den ”medicinskmekaniska” fysioterapin vilken är föregångare till dagens styrketräningsredskap. Majoriteten av Gustav Zanders-maskinerna gav en passiv behandling, det vill säga rörelser skedde av maskinen utan patientens egen ansträngning. Vissa av Zanders maskiner gav massage men det var den tredje gruppen maskiner som krävde patientens aktiva rörelser. Det första Zander-institutet öppnades i Stockholm 1865 och hade 27 maskiner. Gustav Zanders maskiner fick stor popularitet och på 1910-talet fanns det omkring 300 institut i Sverige och utomlands.

Gustav Zanders träningsredskap
En av Gustav Zanders maskiner som har mycket likheter med dagens moderna styrketräningsmaskiner

Fysioterapin har i många delar av västvärlden alltid strävat efter att vara vetenskaplig och är en integrerad del av den traditionella skolmedicinen. Nya metoder för undersökning och riktlinjer för behandling utvecklas kontinuerligt inom fysioterapin. Fysioterapeut är den tredje största vårdgivareprofessionen i världen – endast grupperna läkare och sjuksköterskor är större.

Fysioterapeuten har historiskt gått från att vara en behandlare på recept till att bli en problemlösare som arbetar med rörelse ur ett individanpassat och rehabiliterande samt hälsofrämjande perspektiv. Historiskt har yrket utvecklats till att idag vara en självständig vårdgivare med eget medicinskt ansvar för patienten. Tidigare var det läkaren som styrde. Det faktum att läkare har sett sig stå över sjukgymnasten har varit både till fördel och nackdel för yrkets utveckling.

Mätning av handstyrka
Handkraftsmätning med JAMAR-dynamometer vilket kan vara värdefullt att använda vid utredning av neurologiska symtom.

Manuell terapi av fysioterapeuter

Ett faktum som nog inte är så känt är att från 1830-talet och framåt reste svenska och norska fysioterapeuter ut i världen för att sprida sin vetenskap i fysioterapi. De öppnade kliniker i storstäder och vid de stora kurorterna. Utländska läkare och även lekmän kom till Sverige för att lära sig om den svenska fysioterapin. Den svenska fysioterapin spreds till USA av norrmannen Hartwig Nissen (1855-1924). Det finns starka kopplingar historiskt mellan den svenska fysioterapin i dåtidens Ryssland, Tyskland, Frankrike och Spanien. Detta innebär att fysioterapeuter är den yrkesgrupp med den äldsta utbildningen inom manuell medicin i världen som åberopar moderna kunskaper i humanbiologi och medicin. Framväxten av närbesläktade men yngre manuella terapiformer är länkade till fysioterapeuternas intensiva ”missionerande” under 1800-talet. De övriga och yngre manuella medicinska behandlingsmetoderna såsom kiropraktik och osteopati grundades av Daniel David Palmer respektive Andrew Taylor Still först i slutet av 1800-talet. Naprapatin som utvecklades av Okley Smith skedde först under början av 1900-talet.

I beaktning ska man däremot ha att 100-tals, till och med 1000-tals år, innan fysioterapin och andra manuella terapiformer grundades förekom det manuella behandlingstekniker som såväl dåtidens läkare och terapeuter använde sig av i behandlingar. Det är således lite missvisande att tala om att någon behandlingsmetod var först.
 

Mer läsning som angränsar till fysioterapi
Massagens historia tar upp en del gemensamma nämnare med den svenska fysioterapin.

Ortopedisk medicinens historia där en lite genomgång finns om olika kända vårdgivare som ligger bakom ortopedisk medicin


Referenser fysioterapins historia

1. Ottosson A. Sjukgymnasten – vart tog han vägen? En undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934. Göteborg: Historiska Institutionen Göteborgs universitet; 2007.

Malmö den 22 september 2021

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast