Sjukgymnasten David Aston


Som fjortonåring fick jag ett sommarjobb i en budoaffär som sålde utrustning för träning och kampsport. Det kom att bli inkörsporten till träning och hälsa och just styrketräningen blev en stor del av mitt liv. Jag ville veta allt!

Efter att ha arbetat som instruktör på olika gym gick jag min första formella utbildning inom hälsovård – den till diplomerad massör som jag blev färdig med år 1994. Under länken massör berättar jag mer om mitt arbete under 1990-talet då jag som utbildad massör arbetade under större delen av 1990-talet arbetat med friskvård och träning på olika gym i Skåne.

Efter tre års studier på sjukgymnastprogrammet (fysioterapiprogrammet idag) vid Lunds universitets medicinska fakultet blev jag år 2000 sjukgymnast och erhöll legitimation från Socialstyrelsen. Att det blev just sjukgymnastutbildningen – och exempelvis inte studier till naprapat eller kiropraktor – berodde dels på att sjukgymnastprogrammet skedde på ett statligt universitet utan fördyrande kursavgifter och dels att jag inte behövde flytta från min hemstad Malmö. Det är också i Malmö jag är klinisk verksam som sjukgymnast sedan år 2000.

Anledningen till att jag valde just Lunds universitet är även att Lunds universitet och deras utbildningsprogram inom medicin och vård bedöms hålla mycket hög klass vid oberoende granskningar. Sjukgymnastutbildningen i Lund har sina anor från 1910 och 1977 blev det en del av Lunds universitet.

Malmö Sjukgymnast David Aston

Som sjukgymnasten med en skolmedicinsk utbildning tycker jag att det är ett måste att hålla sig uppdaterad och vara öppen för nya rön. Det är också viktigt att man som legitimerad vårdgivare kan ifrågasätta diverse undersöknings- och behandlingsmetoder på ett evidensbaserat sätt. Jag vidareutbildar mig därför kontinuerligt. Bland annat har jag gått kurser inom idrottsmedicin, ergonomi, ortopedisk medicin och manuell terapi. Jag har deltagit i kurser hos både privata arrangörer och på olika universitet. Det är dock inte bara via kurser och utbildningar om jag vidareutbildar mig. Så fort tillfälle ges läser jag mycket facklitteratur och vetenskapliga medicinska artiklar.

Under 14 år, mellan 2000 och 2014 arbetade jag på deltid en av landets största skolor inom segmentet av utbildningar i massageterapi.

Mellan 2014 och 2017 har jag arbetet ett par år på i ett MMS-team och därefter 1½ år i kommunens hemrehab för att sedan satsa igen på att vara privat sjukgymnast.

Utbildningar och kurser som jag har gått:

Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin 2 – 7.5 hp vid Linköping Universitet,  examen 2024
Kurs på avancerad inom masterprogrammet inom medicinsk vetenskap om kvalitativa och kvantitativa studier däribland olika vetenskapsparadigm, epidemiologi och forskningsetik.

Ortopedisk Manuell Terapi steg 3 motsvarande 45 hp, 2022- 2023
Teoretisk och praktiskt utbildning med undersökning, diagnostik och behandling såväl inom manuella tekniker inklusive manipulation som träning i olika nivåer från motorisk kontroll till styrketräning. Utbildning har primärt varit inom området ortopedisk medicin med kliniskt resonemang och fördjupning kring sjukdomar, skador, smärtfysiologi och biomekanik samt differentialdiagnostik. Handled patientpraktik har ingått och auskultation på specialistklinik har ingått i utbildningen.

Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin 1 – 7.5 hp vid Linköping Universitet, 2022
Kurs på avancerad inom masterprogrammet inom medicinsk vetenskap om kvalitativa och kvantitativa studier däribland statistik.

Arbetsliv, hälsa och välfärdsystem 7.5 hp vid  Linköping Universitet, 2022
Tvärvetenskaplig kurs på avancerad nivå om arbetsliv, välfärdsystem och hälsa på olika nivåer från organisation till individnivå.

Injektionskurs hos Artrofinjection, 2022
Kurs med teori och praktisk färdighetsträning att utföra  kortisoninjektioner av leder och muskler.

Idrottsmedicin och rehabilitering 7.5 hp vid Linköping Universitet, 2022
Kurs på avancerad nivå för fysioterapeuter. Senaste vetenskapliga rönen inom idrottsskadors orsaker, behandlingsmetoder och dess effektmekanismer och rehabiliteringsträning men även prevention av idrottsskador.

Hälsofrämjande förhållningssätt och miljö 7.5 hp vid Linköpings Universitet, 2022
Tvärvetenskaplig kurs på avancerad nivå inom hälsopromotion och folkhälsa men inriktning på bland annat jämlik vård och hälsolitteracitet.

Motorisk kontroll,  2022
Teori, patientdemonstrationer och praktisk färdighetsträning kring bedömning och vägledning utifrån teorier inom motorisk kontroll för ländrygg, bäcken och höft i tillämpning för olika smärtpatienter.

Yrselkurs, 2022
Teoretisk information om anatomi, patofysiologi, symtom, diagnos  och behandling med praktiska demonstrationer av olika yrseldiagnoser.

Litteraturkurs inom fysioterapi 7.5 hp vid Linköpings Universitet, 2021
En systematisk litteraturgranskning i valfritt område inom fysioterapi/rehabilitering på avancerad nivå.

Ortopedisk Manuell Terapi steg 2 motsvarande 30 hp, 2019 – 2021
Teoretisk och praktiskt utbildning med undersökning, diagnostik och behandling såväl inom manuella tekniker som rehabiliteringsövningar. Utbildning har primärt varit inom området ortopedisk medicin med kliniskt resonemang där även handled patientpraktik har ingått. Planen har varit att utbildningen skulle pågå 3 terminer på deltid men blev fördröjd på grund av Covid-pandemin.

Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7.5 hp vid Linköpings Universitet, 2021
Tvärvetenskaplig översiktskurs på avancerad nivå om folkhälsa, jämlik vård, kvalitetsarbete, patientsäkerhetsarbete och personcentrerad vård.

Mekanisk diagnostik och terapi/McKenzie, 2021
Kurs inriktad på systematisk undersökning, bedömning och strukturerad behandling med tonvikt på egenvård. Grundkurs A för ländrygg och grundkurs B hals- och bröstrygg.

Fotanalys och inlägg, 2019
Kurs med biomekanik och undersökning för prova ut mjuka skoinlägg enligt Formthotics.

Mulligan concept, 2019
Undersökning och specifik ledmobilisering av nacke, rygg, bäcken och extremitetsleder. Genomgången grundkurs A och B samt fortsättningskurs C.

Dry needling på Physioacademy, 2018
Smärt- och spänningsbehandling med akupunkturnålar utifrån ett skolmedicinskt tillvägagångssätt.

Kurser inom Malmöstads regi av förflyttningshjälpmedel, 2016-2017
I samband med anställning i hemsjukvården har jag gått några kurser om rullstolar och tillbehör samt genomfört och blivit godkänd på förskrivning av hjälpmedel.

Kvalitativ forskningsmetoder 7.5 hp vid Lunds universitet, 2015
Kurs på avancerad nivå som tar upp  kvalitativ studiemetoder som grounded theory, fenemenologi, fenomenografi, hermeneutik och innehållsanalys.

Vetenskaplig design 7.5 hp vid Lunds universitet, 2014
Kurs på avancerad nivå som tar upp kvantitativ och kvalitativ studiedesign inom den biomedicinska vetenskapen som även en introduktionskurs för masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Teamutredning och aktivitetsförmågeutredning, 2014
Kurs anordnad av Försäkringskassan som är ger behörighet för legitimerade vårdgivare att arbeta med försäkringsmedicinska utredningar i så kallade TMU och AFU. Har även därefter deltagit i ett par årliga fördrag arrangerad av Försäkringskassan. 

Beteendemedicin inom fysioterapi 7.5 hp vid Mälardalens högskola, 2014
Kurs på avancerad nivå som tar upp olika teorier och modeller för beteendeförändring på individnivå för att användas inom hälsovården.

Idrottsfysiologi  7.5 hp vid Linnéuniversitet, 2013
Kurs på avancerad nivå inom uthållighetsträning och styrketräning med inriktning på träningsupplägg och fysiologiska effekter hos motionärer och elitidrottare.

Biostatistik 7.5 hp vid Lunds Universitet, 2013
Fördjupningskurs på avancerad nivå i statistik inriktad mot hälsovård. Statistikkursen ligger till grund för mastersutbildning men är nödvändig för att kunna tolka mer ingående vetenskapliga biomedicinska artiklar.

Äldre och hälsa 7.5 hp vid Hälsohögskolan i Jönköping, 2012
Kurs på avancerad nivå om äldre och hälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där såväl psykosociala som medicinska perspektiv på ålderdom togs upp.

Kinesiotejpning och idrottstejpning, 2010
Kurs om praktisk tillämpning av traditionell idrottstejpning samt den nyare mer rehabiliterande kinesiotejpningen.

Fysisk träning medicinsk behandling 7.5 hp vid  Hälsouniversitet Linköping, 2010
Kursen på avancerad nivå berörde de senaste rönen kring fysisk aktivitet och träning som behandling och förebyggande åtgärd vid olika medicinska tillstånd.

Smärta och smärtbehandlin, 7.5 hp vid  Hälsouniversitet i Linköping, 2010
Kursen på avancerad nivå gick igenom smärtans komplexitet ur såväl ett psykologiskt som fysiologiskt perspektiv. Smärtanalys samt skillnad mellan akut och långvarig smärta togs upp.

Ergonom och företagssjukgymnast 30 hp vid  Lunds Universitet, 2008-2009
Bred yrkesutbildning för verksamma sjukgymnaster inom företagshälsovård och arbetsmiljöfrågor. Inriktad på såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö.

Klinisk utvärdering 7.5 hp vid  Umeå Universitet, 2006
Forskningsförberedande kurs på avancerad nivå om olika utvärderingsmetoder för rehabilitering och sjukgymnastik/fysioterapi.

Manuell terapi för craniofaciala dysfunktioner, 2005
Biomekanik och manuell medicinsk terapi kring besvär i huvud och käke.

Idrottsmedicin 30 hp vid Umeå Universitet, 2004-2005
Idrottsmedicin som forskningsförberedande kurs. Min profilering var manuell terapi inom idrottsmedicin.

Ledundersökning och mobilisering enligt Muskel Energi Teknik, 2003
Undersökning och manuell mobilisering av ledrelaterade besvär enligt osteopatins Muscle energy technique även kallat MET.

Systematisk ledundersökning och målinriktad manipulation, 2003
Undersökning och manipulationsbehandling med korta hävarmar av olika besvär i rörelseapparaten.

Osteopati i diagnostik och mobilisering samt manipulation, 2002
Undersökning och manuell behandling enligt osteopatiska principer med både korta och långa hävarmar av diverse besvär i rörelseapparaten.

Triggerpunktsterapi i Malmö, 2001
Diagnostik och manuell terapi för myofasciellt smärtsyndrom där triggerpunkter ingår.

Ortopedisk Manuell Terapi, steg 1, 2000
Biomekanik, patoanatomi, ortopedisk medicinsk undersökning och behandling av ryggradens och bäckenets funktionsstörningar.

Sjukgymnastprogrammet 180 hp vid Lunds Universitet, 1997-2000
Bred grundutbildning baserad på modern forskning inom anatomi, fysiologi, medicin, fysioterapi och rehabilitering. Både teori och klinisk praktik inom olika fält såsom ortopedi, neurologi, psykiatri, öppenvård och slutenvård. Fil. kandidat-examen i fysioterapi/sjukgymnastik.

Diplomerad Massageterapeut vid Hälsoteket, 2000
Komplettering av min massörutbildning för att formellt ha nivån massageterapeut i samband med att jag började undervisa på samma skola.

Tillämpad ergonomi 7.5 hp vid LTH, 1997
Denna översiktskurs inom arbetsmiljö och ergonomi ur olika infallsvinklar gick jag innan jag kom in på sjukgymnastutbildningen i Lund.

Diplomerad Massör vid Hälsoteket (då Nautilus Sport & Friskvård), 1993-1994
Elementär humanbiologi och patologi. Klassisk massage (som det hette då, nu har man i gått över till att kalla det svensk massage) och terapeutisk muskeltöjning.

Instruktör och personlig tränare
Jag med min kompanjon vid en utbildningsdag på ”Cluben” Club Nautilus vid Caroli City 1994-1995.

Arbetslivserfarenhet inom hälsovård:

Som egen företagare 1 juni 2000 – t.v.
På egen sjukgymnastikklinik i Malmö. Min inriktning som sjukgymnast är ortopedisk medicinsk och fysioterapeutisk undersökning, behandling och rådgivning åt patienter med besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Framtill 2017 arbetade jag deltid på min klinik men sedan 2017 arbetar jag heltid.

Håller i kurser och vidareutbildningar för vårdgivare, kroppsterapeuter, massageterapeuter och personliga tränare.

Jag har som konsult även genomfört rådgivning i ergonomi på olika arbetsplatser och utfört hälsoprofiler samt arbetat med försäkringsmedicin vid bedömningar av fysisk arbetsförmåga.

BEMCE/PBM 2016.10.01 – t.v.
Underkonsult som ergonom/fysioterapeut med inriktning teambaserad bedömningsärenden kring aktivitetsförmågor så kallade medicinska förutsättningar för arbete gentemot Försäkringskassan. Teamet jag ingår i består utöver mig som fysioterapeut av specialistläkare inom allmänmedicin, miljömedicin, psykiatri eller ortopedi, psykolog och arbetsterapeut.

Malmö Stad 2016.01.11 – 2017.08.31.
Anställd som sjukgymnast inom Malmö kommuns hemsjukvård där jag enskilt och i team bedömde patienters fysiska förmågor, funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Givit råd och vägledning i rehabiliteringsträning, ergonomi vid förflyttning och ordinerat hjälpmedel.

Susano 2014.08.01 – 2016.06.15
Anställd på nästan heltid fram till december 2015 som ergonom/fysioterapeut med inriktning teambaserad bedömningsärenden kring aktivitets- och arbetsförmågor gentemot Försäkringskassan och inom ramen företagshälsovård mot myndigheter och företag. Som behandlande fysioterapeut ingick jag även i Susanos multimodala smärtteam där patienter med långvariga smärtor blev omhändertagna enligt rehabgarantin. Övergick att arbeta på Susano på konsultbasis under våren 2016.

Nordic Hälsotek AB (som gick i konkurs men verksam under namnet Hälsoteket) augusti 2000 – augusti 2014
Lärare  i undersökningsmetodik, massage, muskeltöjning, neuromuskulära tekniker, medicin och anatomi på Hälsoteket som har varit en av landets största skolor inom segmentet för utbildningar av medicinska massageterapeuter.

Från 2003 fram till 2014 har jag varit anställd som utbildningsansvarig över utbildningar och kurser med ansvar för kursmaterial, koncept, riktlinjer och läroplan. Jag har också som utbildningsansvarig givit handledning och ansvarat för rekrytering och introduktion av nya lärare med varierande bakgrund som bland annat kiropraktorer, naprapater, fysioterapeuter, massageterapeuter och vårdlärare.

Referenser:

”David var rektorn som jag bara ”kände till” när jag utbildade mig till massör, därefter blev han min lärare när jag läste vidare till massageterapeut. Jag märkte tidigt att David brann för att lära ut och att noggrannhet var nyckeln till framgång. Efter min utbildning fick jag jobb på skolan som assistent och därefter som kanslist, då blev David min kollega.David är engagerad, kunnig, lyhörd och alltid professionell. För mig var det en stor trygghet att ha David som rektor oavsett vad som hände med personal eller elever. En riktig gottegris är han också! Efter min tid på Hälsoteket har jag arbetat i chefsposition och jag kan verkligen rekommendera David, Grattis till Er som får arbeta tillsammans med honom.” Pernilla Royzing, Diplomerad Medicinsk Massageterapeuter, Medicinsk sekreterare

”David var under de år jag arbetade som lärare i Göteborg på Nordic Hälsotek AB, utbildningsansvarig för hela företaget. Han var min närmsta mentor och vi bollade under åren många frågor. Att vara lärare på annan ort än huvudkontoret var inte alltid lätt. Davids lyhördhet och goda samarbetsförmåga gjorde att mitt arbete mycket lättare än vad det annars hade kunnat bli. Han tog sig den tiden jag behövde och gav mig fasta riktlinjer. Utöver sin ledarposition på företaget har David en utmärkt kompetens inom fysioterapi och hans nyfikenhet på att lära sig mer speglar igenom. Om chansen dyker upp att jobba sida vid sida med David igen, skulle jag inte tveka. Du som funderar på om du kan få hjälp av Davids kunskap eller kanske är osäker på om han är rätt samarbetspartner. Sluta fundera. Du har hittat rätt person. Han är en styrka att räkna med.” Legitimerad naprapat och fd huvudlärae Jörgen Magnusson

”Som fd. elev och lärarkollega kan jag bara prata varmt om David. Han är en ytterst kompetent sjukgymnast och har varit en utmärkt ledsagare i sin yrkesroll som utbildningsansvarig och lärare på Hälsotekets kurser. Hans genuina intresse märks inte minst genom hans stora engagemang i frågor som rör manuell terapi och anatomi. Som sjukgymnast är han väldigt noga i sin undersökning för att nå bästa möjliga resultat. Han har hjälpt mig mot mina besvär i ryggen som lett till svår huvudvärk och jag kan därför av egen erfarenhet, starkt rekommendera David.” Saara Ronkainen, Diplomerad Medicinsk Massageterapeut och huvudlärare på Hälsoteket

”Jag lärde känna David som elev under min utbildning till medicinsk massageterapeut. Sedan dess har jag både varit hans lärarkollega samt fått sjukgymnastisk behandling av honom när jag hade ont i min höft. David är en mycket skicklig sjukgymnast som har stark vetenskaplig förankring i sin undervisning och behandling. Han har också en stor portion ödmjukhet inför sin yrkesroll. Sedan starten av min utbildning till massageterapeut har jag sett David som en kunnig mentor som alltid ställer upp med goda råd och delar med sig av kunskap och erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera David både som sjukgymnast och lärare inom manuell medicin. Ett självklart val om du har besvär och smärta i din kropp.”  Jörgen Johnsson, Medicinsk Massageterapeut, Landskrona

”Som utbildningsansvarig ligger David bakom kursmaterial, tentor och läroplan på Nordic Hälsoteket AB/Hälsoteket. Han planerar, driver och följer upp utbildningen genom att vara lyhörd för såväl kollegors som elevers feedback. Stor vikt läggs vid att utveckla/uppdatera kursmaterialet som därför alltid håller hög kvalitet. Som kollega är David lyhörd och pålitlig, en god lagspelare.” Erika Hjelm, Sjuksköterska och fd. fysiologilärare på Hälsoteket

”Jag har haft David som min lärare under min utbildning och därefter varit lärarassistent.  David är sakenlig och ständigt uppdaterad i relevanta forskningar. Ställer höga krav på elever och personal men hjälper samtidigt dem att uppfylla dessa. Tuff men rättvis, lyssnar och överväger noggrant samtliga anställda och elevers frågor/kommentarer.” Nicklas Redgård, Massageterapeut på FC Rosengård Malmö

Vellinge Friskvårdscenter 1 augusti 1999 – 31 januari 2003
Anställning på deltid som massageterapeut under mitt sista studieår på sjukgymnastprogrammet. Jag var ansvarig för hälsoprofiler samt jobbade jag som friskvårdskonsulent. Från sommaren 2000 arbetade jag deltid som sjukgymnast med inriktning på manuell medicin.

Esthetic Medical Center 1 april 1997 – 31 augusti 1997
Heltidsanställd som friskvårdskonsulent och massör på en klinik i centrala Malmö.

Janne Möllers Träningshus 1 september 1995 – 10 april 1997
Heltidsanställd som friskvårdskonsulent och jobbade som instruktör i Nautilusgymmet. Jag var också ansvarig för internutbildning av instruktörer.

Club Nautilus 1 januari 1994 – 28 juli 1995
Instruktör och även utbildningsansvarig, på heltid, på denna exklusiva anläggning i centrala Malmö. Inriktning primärt mot HIT men även friviktsträning.

Nautilus Knutpunkten sommaren 1992, 31 augusti 1993 –  31 december 1993
Här jobbade jag som gyminstruktör på ett Nautilusgym och friskvårdsanläggning i centrala Helsingborg.

Nautilus Sport & Friskvård 15 augusti 1990 – 1 november 1991
Instruktör på ett nyöppnat Nautilusgym vid Läkarhuset på Jägersrovägen 80 i Malmö.

Budo Athletic City 1986
Sålde utrustning för kampsport och styrketräning och fick upp ögonen för det där med träning och hälsa.

Malmö den 11 januari 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast