Huvudvärk

Huvudvärken kan många gånger vara muskulärt betingade och kallas då spänningshuvudvärk. Denna form av huvudvärk förvärras många gånger vid stress eller efter stressreaktioner. Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk. Det medicinska fältet som berör huvudvärk är neurologin men det är många huvudvärkspatienter handhas av andra specialister och vårdgivare än läkare med specialistkompetens inom neurologi.

Huvudvärk i omfattning indelas oftast övergripande i tre nivåer enligt följande:

 1. Icke frekvent- mindre än 1 dag/månad
 2. Frekvent episodisk 1-14 dagar/månad
 3. Kronisk 15 dagar/månad eller mer

Orsaken till huvudvärk av spänningstyp brukar vara stress, ångest men även monotona rörelser i nacke och axlar. Symtomen vid spänningshuvudvärk är dov, molande och tryckande värk, främst tvärs över pannan eller vid tinningarna. Värken är för det mesta dubbelsidig, men kan även vara enkelsidig. Huvudvärken kan också enbart sitta i nacken. Triggerpunkter i skuldrans och nackens muskler anses spela en betydelsefull roll till den muskulära spänningshuvudvärken.

Värken i huvudet kan också härstamma från funktionsstörningar i lederna, främst från de översta halskotorna vilket då kallas för cervikogen huvudvärk.

Massage och andra manuella medicinska behandlingsmetoder mot antingen musklerna och/eller de leder i halsryggen som är stela kan vara effektiva åtgärder.  Även dry needling kan ha sin plats i behandling av huvudvärk. På lång sikt måste även rådgivning om arbetsställningar, stress och livsstilsförändringar diskuteras om det kan vara grundorsaken till huvudvärken. Anpassad träning har också visat sig effektivt för patienter vid några olika huvudvärksproblematik som spänningshuvudvärk och migrän.

Migrän är annan form av huvudvärk som tyvärr inte svarar så bra på manuella medicinska behandlingsmetoder. Migrän triggas oftast igång av olika födoämnen som till exempel alkohol, choklad, röd vin men även stress och menstruation kan trigga igång migränen. Inom forskningen diskuteras att migränattacken uppstår på grund av påverkan av nervsystemet och blodkärl inne i huvudet. Detta kan inte som vissa tro påverkas via manuell terapi. Troligen finns en överkänslighet finns i hjärnan hos migränpatienter. 

Men det är inte ovanligt att patienter med migrän även har cervikogen huvudvärk eller spänningshuvudvärk vilket kan behandlas. Det här en del terapeuter blandar ihop orsak och verkan då det förkommer åsikter om att migrän kan botas med exempelvis manipulation eller andra manuella medicinska tekniker. Terapeuten har istället framgångsrikt behandlat ett svårare fall av cervikogen huvudvärk eller spänningshuvudvärk som misstagits för migrän. Andra fall har terapeuten behandlat huvudvärk med migränliknade symtom. Här är det viktigt med differentialdiagnostik, det vill säga att skilja på olika diagnoser med snarlika symtom. Nu på senare tid har några vetenskapliga studier kommit som har påvisat en positiv effekt av manuell terapi för att förebygga frekvensen av migränhuvudvärk där det nog mycket handlar om att minska på spänningshuvudvärken som triggar igång själva migränen. En överlappning mellan spänningshuvudvärk och migrän finns.

Jag som sjukgymnast kan bidra med en grundlig ortopedisk medicinsk och neurologisk undersökning där jag försöker fastställa orsaken till din huvudvärk och först därefter kan en lämplig behandlingsplan läggas upp.

manuell terapi vid huvudvärk
Manuella behandlingstekniker kan vara effektivt vid spännings-
huvudvärk.

Varningssignaler som ska beaktas vid huvudvärk som kräver utredning inom sjukvården akut är om huvudvärken:

 • är svår och är mycket hastigt insättande
 • i samband med påverkan även på synen
 • samtidigt med nackstelhet och feber
 • är långvarig och oklar
 • i samband med tjock gul/grön snuva
 • som startar efter ett trauma mot huvudet
 • sker i kombination med illamående eller kräkningar
 • inträffar efter fysisk aktivitet
 • där talförmåga påverkas samtidigt
 • sker med känselförändringar i någon del av ansiktet eller kroppen

För det mesta är huvudvärken inget allvarligt och prognosen är god om de bakomliggande orsakerna kan bedömas samt åtgärdas. Värt att tänka på är att det även finns en så kallad läkemedelsinducerad huvudvärk där en allt för frekvent användning av smärtstillande läkemedel kan leda till en ond cirkel med mer huvudvärk.

Evidens för manuell terapi vid huvudvärk

Titel: Massage therapy and frequancy of chronic tensions headache

Tidskrift: American Journal of public health. 2002; 92: 1657-1661

Författare:
Quinn C, Chandler C, Moraska A.

Syftet:
Att bedöma effekten massageterapi vid kronisk huvudvärk av ej migräntyp.

Studiedesign:
Prospektiv studie.

Metod:
Tio patienter som rekryterades via läkare hade symtom som stämde överens med inklusionskriterierna. Sammanlagt åtta behandlingar under fyra veckor med minst 48 timmars mellan varje besök.  Varje besök varade i en halvtimme och en certifierad massageterapeut gav behandling som innefattande massage, mjukdelsmobilisering och muskeltöjning.

Resultat: Bortfall av patienter ledde till att bara 4 patienter deltog ingick i studien som visade en tydlig minskning av huvudvärksfrekvensen under behandlingsperioden jämfört med 4 veckor innan massageterapin. Hos tre av de fyra patienterna hade även intensiteten på huvudvärken minskats.

Mina kommentarer:
Denna studie är inte en randomiserad kontrollerad studie där det finns en jämförande kontrollgrupp samt den lilla undersökningsgruppen av patienter vilket gör det omöjligt att dra någon generell slutsats. Det ska också betonas att behandlingsåtgärderna som används i studien inte bara är massage och även andra yrkesgrupper som bland annat sjukgymnaster använder dessa manuell metoder.

Evidens för träning vid migrän

Titel: Exercise as migraine prophylaxis: a randomized study using relaxation and topiramate as controls.

Tidskrift: Cephalalgia. 2011 Oct;31(14):1428-38. doi: 10.1177/0333102411419681. Epub 2011 Sep 2.

Författare: Varkey E1, Cider A, Carlsson J, Linde M.

Syfte:  Att undersöka den förebyggande effekten av träning hos migränpatienter.

Studiedesign: Randomiserad kontrollerad studie.

Metod:  Totalt 91 vuxna patienter ingick i studien som pågick i 3 månader där aerobisk träning 3 gånger per vecka i 40 minuter jämfördes med avslappningsövningar  och läkemedel.

Resultat: Migränattackerna reducerades i samtliga grupper utan någon signifikant skillnad.

Mina kommentarer: Konditionsträning (aerobisk träning) individuellt anpassad nivå är kan ses som ett komplement och alternativ läkemedelsintag för patienter med migrän.

Referenser huvudvärk

1. Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, Bouter LM. Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane Database Systematic Review 2004;(3):CD001878.

2. Bendtsen L, Fernández-de-la-Peñas C. The role of muscles in tension-type headache.  Current Pain Headache Reports 2011 Dec; 15(6): 451-8. 3. Söderberg E. Chronic tension-type headache. Treatment with acupuncture, physical training and relaxation training [dissertion]. Göteborgs universitet.; 2012.

3. Gildir S, Tüzün EH, Eroğlu G, Eker L. A randomized trial of trigger point dry needling versus sham needling for chronic tension-type headache. Medicine (Baltimore). 2019;98(8):e14520. doi:10.1097/MD.0000000000014520

Malmö den 14 juli 2021

David Aston

Leg. Sjukgymnast