Avskaffandet av privat fysioterapi med etablering

Betänkande God Vård av Ann Nergårdh som det finns mer information om här . Jag tänker inte gå inte på hela betänkandet men däremot det som berör oss som privata sjukgymnaster/fysioterapeuter som är verksamma med etablering och avtal med regionerna vilket är lagen om fysioterapi (LOF). Ann vill att nuvarande etablering ska fasas ut fram till 2028, alltså ingen utveckling av befintligt system. Väldigt difust och oklart tar betänkande upp två alternativ till LOF där regionerna får avgöra var geografiskt behovet för fysioterapi ska finnas. Hon skriver att vi vårdgivare som är verksamma enligt LOF och LOL (motsvarande lag för läkare) ser brister i systemet. Ingen referens ges eller någon närmare beskrivning om vilka brister det syftar på. Intressant är att ingenstans tas annars betänkandet upp om att vårdgivare på vårdcentraler är missnöjda med sina arbetssituationer eller de problem som finns på vårdcentraler med överdiagnosticering. Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, motsäger sig förslagen som berör läkare verksamma enligt LOL vilket det finns en artikel i Läkartidningen att läsa.

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU, har ett pågående projekt som beräknas bli klar till 2021 som kommer ta upp bland annat om en mer sammanhållen och bättre samordnad vård vilket har efterfrågats länge av alla parter. SBU kommer då undersöka vad ökad kontinuitet i vårdkontakterna kan betyda för långvarigt sjuka människors hälsa. Problem inom kommunal omsorg finns också vilket en artikel från Arbetet tar upp där regelrätt fusk sker hos privata aktörer men även i Expressen tar man upp hur personal i Malmöstads egen hemtjänst avskedas efter fusk.

Min klinik för rehabilitering och fysioterapier innehåller en mängd anatomimodeller för undervisning.

Fördelar med privat offentligt finansierad fysioterapi

Personligen har jag med etablering och varit verksam enligt LOF sedan 2017. Dessförinnan har jag varit anställd ett par år inom kommunens hemsjukvård och på en privat smärtteam inom vårdval sett nackdelar som finns här också vilket faktiskt föranledde mig att till gå över till etablering. Jag har sedan jag blivit färdig sjukgymnast år 2000 haft egen klinik som ett sidoprojekt men utan avtal och arbetar då primärt med utbildningar istället. Med etableraring så har betydligt flera patienter haft råd att kunna komma till mig och min tillgänglighet då jag arbetar heltid gör att jag flexibelt även kan emot patient helger och kvällar. Jag väljer också vilken inriktning jag har på min fysioterapeutiska verksamhet och går de vidareutbildningar som jag själv vill. Detta bekostar jag också själv. Tror att många med mig som är verksamma enligt LOF eller LOL anser det vore djupt olyckligt att avskaffa detta system. Naturligtvis vill vi att samarbetet med övrig offentlig finansierad sjukvård förbättras. Det kan handla om en sammanhängande journal och besök hos oss med LOF inte leder att vårdcentralen där patienten är listad på får betala en del av kostnaden för besöket.

Men att som Ann Nergårdh tror att etablerat verksamhet bara kunna lägga ner eller flytta till en helt annan geografisk del i regionen om det blir ett sådant förslag med upphandling visar på stor okunskap för hur LOF och LOL verkligen ser ut. Självklart är det för majoriteten av fysioterapeuter som har familj inte lätt kan flytta verksamhet och att tror bara man ger tid till att fasa ut något så är allt frid och fröjd men utan att nämna något om de ekonomiska investeringarna vi har gjort i våra kliniker.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

2 svar på ”Avskaffandet av privat fysioterapi med etablering”

 1. Vilka fördelar finns det med privat offentligt finansierad fysioterapi, eller vård/hemtjänst i allmänhet? Lika illa som statlig finansierade gymnasieskolor. Staten skall betala ett privat företag som tar ut lön till anställda men även en vinst för den risk (som egentligen är ganska obefintlig) om minst 30 procent för att driva bolaget. Dessutom kan de investera i vad de vill för att påverka resultatet i negativ riktning och minska sina vinster.

  Rent gymnasiemässigt var det en stor miss för oss att välja en privatskola som hade häftiga Ipads men dessvärre timanställda lärare varav majoriteten bara jobbade på maximalt 70 procent.

  Tror vissa tjänster som vård, omsorg, utbildning, dagis och liknade mår bäst av att drivas i kommunal (statlig) regi. Det blir då icke vinstdrivande och alla pengar går till avtalsenliga löner och i slutändan vårdtagaren eller eleven. (Det finns inga incitament att göra onödiga investeringar, ta ut högre löner, betala in privata pensionsförsäkringar. Dessutom man kan hyra billigare statsägda anpassade lokaler och man har inga vinstkrav på verksamheten.)

  1. Hej Jonas eller vad du nu heter! Jag har försökt mejla dig för verifiera vem du är men min mejl studsar bara tillbaka så egentligen ska jag inte publicera ditt inlägg.

   Ingen sjukvård idag sker i Sverige av staten utan det är antingen regionerna eller kommunerna som ansvarar för olika delar av sjukvården. Primärvården i de flesta länder i Europa sker även med offentlig finansiering i privat drift där den svensk formen med stora vårdcentraler får kritik. Överlag har Sverige en ganska liten andel primärvård jämfört med andra europiska länder och vi privata fysioterapeuter men även läkare inom allmänmedicin kan sägas tillhöra primärvården. Alla enskilda vårdgivare med avtal har däremot ett tak på hur mycket vi kan tjäna och nog ganska få har vinster på 30 procent. Vi privata vårdgivare står själv för inköp, lokalhyror och fortbildning vilket även regionernas egna vårdcentraler behöver investera i. Tjänstepension har även de som arbetar på regionens egna vårdcentraler. De ackrediterade vårdenheter som driver vårdcentraler, smärtteam eller psykoterapimottagning kan drivas av större företag och där är det i vissa fall mer befogat med dina farhågor att stora vinster tas ut även om situationen har varit tuff för många privata vårdcentraler med även konkurser. Oberoende i vilken driftform som sker är det samma kontroll och lagar som ska följas för att bedriva en god patientcentrerad sjukvård.

   Hämtat från https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/PM-2017-4-primarvard-europa-final.pdf kommer en slående mening “Utifrån befintlig statistik tycks Sverige ha satsat mindre på primärvård än andra länder; tillgänglighet, samordning och kontinuitet är sämre
   samtidigt som såväl patienter som professionen uttrycker visst missnöje.”

   Mina tidigare inlägg tar även om problem som finns med vårdcentraler i Sverige där exempelvis enkätstudier visar att hälften av fysioterapeuterna anser de inte kan garantera en patientsäker vård och flertalet fysioterapeuter vill sluta på sin vårdcentral.

   Vänliga hälsningar

   David Aston

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

code