Dålig ledarskap utgör en hälsorisk

Det var nyligen en SBU kom med en rapport om psykosocial hälsa i arbetslivet där bristfällig organisation och ledarskap utgjorde riskfaktorer.

En avhandling från Karolinska Institutet belyser delvis samma problematik om ledarskap men även konsekvenser av ett dåligt ledarskap.

Avhandlingen av Anna Nyberg har titeln: The Impact of Managerial Leadership on Stress and Health Among Employees.

Kortfattat är slutsatsen att upplevd dåligt ledarskap ökar sjukfrånvaron på arbetsplatsen men även risken för dålig hälsa bland anställd senare i livet.

Ju längre tid arbetstagaren har haft en dålig ledare eller chef, desto större är risken att drabbas av till exempel hjärtinfarkt inom 10 år.

Avhandlingen bygger på insamlad data från cirka 20000 anställda i Sverige, Finland, Tyskland, Polen och Italien. De anställda var verksamma inom bland annat skogsindustrin och hotellbranschen. Ett representativt urval ur hela den arbetande befolkningen i Sverige och branscher i Stockholm ingick även i några av delstudierna.

Forskarna har jämfört den anställdas egenrapporterade stress, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och emotionella utmattning med hur de uppfattat olika aspekter av sina chefers ledarskap. Hur är cheferna eller ledarna inspirerande, stödjande, bra på att delegera eller är auktoritära, oärliga, undviker kontakt och så vidare?

Forskarna tittade även på konsekvenser av chefers ledarskap i förhållande till om anställda byter arbete, om de avslutar sin anställning på grund av dålig hälsa eller blir arbetslösa. I en av delstudierna i avhandlingen undersöktes sambandet mellan hur arbetstagarr uppfattar sina chefers förmåga till ledarskap och risken för att de senare i livet drabbas av allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. Det visade skrämmande nog att bland män ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt med 25 procent under den tioåriga uppföljningstiden om man vid studiestarten varit missnöjd med sin chef. Risken var högre ju längre tid männen varit anställda vid företaget där de haft dålig ledarskap.

Ett annat resultat som presenteras i avhandlingen är att anställda som ansett att deras chefer var inspirerande, positiva och entusiastiska inför arbetet hade mindre korttidssjukfrånvaro. Detta samband var oberoende av de anställdas självrapporterade hälsa i övrigt.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att avhandlingens resultat visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet.

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *