Hälsoteket – vilseledande marknadsföring

En anmälning är gjord där reklamen blir fälld gällande påståenden om massageutbildning på Hälsoteket som annonseras av Optimalgruppen AB. Beslutet har överklagats av Optimalgruppen.

Jag har kommenterat med grön text och den röda texten är viktiga delar från Reklamombudsmannen . Här nedan följer större delen av beslutet av Reklamombudsmannen. Hela beslutet kan laddas ned härifrån.

Beslut_RO_HalsoteketBeslut_Reklamobudsmannen_Halsoteket
Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Den anmälda reklamen består av text på annonsörens webbsida www.halsoteket.com. Under rubriken ”Godkänd utbildning” står längst ner i textstycket ”Massageterapeutbildningen står även under statlig tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten.”.

Under rubriken ”Sveriges kanske mest prisvärda utbildning” står det ”Våra kursavgifter är fortfarande mellan 30-35 procent lägre än våra konkurrenters då vi på ett effektivt sätt utnyttjar våra lokaler och  fokuserar på ett fåtal kvalitativa utbildningar som verkligen kommer till start.”. Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen. 
Men detta är ganska uppenbart att det är ägaren till Optimalgruppen AB som ligger bakom skolan Hälsoteket som ansvarar för webbplatsen innehåll. 
Anmälaren skriver att texten är vilseledande. Skolans utbildningar är inte under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och deras utbildningar är inte 30 procent billigare än konkurrenters. Idag finns det skolor som är medlemmar Branschrådet Svensk Massage (www.svenskmassage.se) som utbildar till minst samma nivå som Hälsoteket men som är befriade från kursavgifter då de bedriver yrkeshögskoleutbildningar. Många andra skolor har också längre utbildningar med fler undervisningstimmar och ämnen än Hälsotekets
massageterapeututbildning. Det innebär att det inte går att jämföra utbildningar med varandra rakt över. Nivån för certifiering anger alltid bara en lägsta nivå och alla skolor avgör hur mycket mer som deras elever behöver undervisas i. Sammantaget kan texten lura potentiella elever att tro att Hälsotekets utbildningar är billigare och mer kvalitetssäkrade än vad de egentligen är.
Detta är vad reklamen på Hälsotekets webbplats blir fälld för. 

Annonsörens yttrande

Annonsörens skriver i huvuddrag följande gällande statlig tillsyn. Annonsören bedriver egna utbildningar men levererar även utbildningar eller del av utbildningar åt annan huvudman som bedriver kompletterande utbildningar med statlig tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten enligt MVL 3 kapitlet 8 §. Vilken huvudman är detta och kan inte Hälsoteket styrka detta? Tidigare har Nordic Hälsotek AB med samma ägare drivit HÄLSOTEKET vilken har varit under statlig tillsyn under en period men har du följt min blogg ser man att detta bolag mycket märkligt gick i konkurs i våras. 
Annonsören skriver följande gällande påståendet ”Sveriges kanske mest prisvärda utbildning”: Det finns fyra utbildningar till medicinsk massageterapeut i Sverige som är godkända av Branschrådet Svensk massage;
– Axelsons utbildning till medicinsk massageterapeut kostar 65 000 kronor.
– Svenska Hälsoteamet utbildning till medicinsk massageterapeut kostar 54 900 kronor.
– Optimalgruppen AB (Hälsoteket) utbildning till medicinsk massageterapeut kostar 36 990 kronor.
Annonsörens utbildning bedrivs på distans där eleven läser i genomsnitt två dagar varannan vecka på skolan. Utbildningsmaterialet är egenproducerat och följer utbildningen. Annonsören hävdar att man lättare tar till sig information genom specifikt kursmaterial och genom en distansutbildning i förhållande till att läsa i block eller  använda litteratur avsedd för annan utbildning.
Detta har absolut inte något med sakfrågan att göra. De flesta skolor har egenproducerat material och fler utbildningar genomförs i mindre omfattning än heltid.  

Ovanstående utbildningar omfattar cirka 450-550 timmar.
Här försöker Hälsoteket lyfta fram fler timmar men jag som tidigare utbildningsansvarig kan informera att lärarledd undervisning har på sin höjd legat på drygt 370  timmar. Sedan lägger Hälsoteket till självstudier, företagspraktik och arbete med fallstudie för att det skulle se mer ut. Ni som har gått utbildningen kan om ni har schema kvar räkna antalet kursdagar och undervisningstimmar ganska enkelt och se att Hälsoteket räknar fel. 
Bergqvist friskvårdsutbildningar kommer eventuellt att starta en yrkeshögskoleutbildning till medicinsk massageterapeut med start januari 2016 på två år som är statligt finansierad men där eleven själv betalar för studiematerial om 11 000 kronor samt en massagebrits för 4 300 kronor. Dessutom binder eleven upp sig för studier under två år varav 26 veckor avser studier på skolan, 20 veckor avser praktik (oavlönad) samt 34 veckor distansstudier. Antalet platser är begränsat och det är osäkert om utbildningen ens kommer igång. Dessutom måste eleven uppfylla vissa tidigare studiekrav för att kunna söka till utbildningen. Utbildningen är studiemedelsberättigad vilket innebär att delar av dessa kostnader är återbetalningspliktiga samt medför begränsningar i hur mycket eleven kan arbeta i övrigt med tanke på CSN:s inkomsttak. Annonsören erbjuder en av marknadens kanske mest prisvärda utbildningar. Eftersom man inte bedriver utbildningen i block tillkommer inga övernattningskostnader på studieorten. I övrigt kan inte utbildningen anses jämförlig med en Yrkeshögskoleutbildning på 80 veckor där eleven binder upp sig för studier under två år och där de flesta förmodligen tvingas att nyttja studiemedel via CSN. Naturligtvis kan man räkna på utbildningspris i förhållande till undervisningstimme eller per utbildningssida i kompendiet alternativt nerlagd utbildningstid (som elev istället kunnat förvärvsarbeta på). Annonsören har utgått från utbildningen totalpris samt jämfört med den statistik som Branschrådet Svensk Massage för på de nationella certifieringsproven där annonsören lyckas
väldigt bra. Således bestrider annonsören att denne marknadsfört utbildningen på felaktigt sätt.
Antalet undervisningstimmar och pris måste bedömas i relation till varandra. Argument som Hälsoteket använder kan alltid diskuteras men skolan misslyckas med styrka deras påstående som de använder på webbplatsen.

Reklamombudsmannens bedömning

Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val. Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt. Reklamombudsmannen finner att genomsnittskonsumenten i detta fall sannolikt består av presumtiva studenter.
Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Massageterapeutbildningen står även under statlig tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten” ger intryck av att den marknadsförda utbildningen står under tillsyn av myndigheten för yrkeshögskolan. Annonsören skriver att företaget levererar utbildningar eller del av utbildningar åt annan huvudman som bedriver kompletterande utbildningar med statlig tillsyn av nämnd myndighet. Reklamombudsmannen finner inte att detta styrker påståendet. ”Massageterapeutbildningen står även under statlig tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten”. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.
Reklamombudsmannen övergår till att pröva påståendet ”Våra kursavgifter är fortfarande mellan 30-35 procent lägre än våra konkurrenters …”. Reklamombudsmannen finner att påståendet av en genomsnittskonsument uppfattas som att annonsörens utbildning är 30-50 procent lägre än konkurrenternas motsvarande utbildningar. Reklamombudsmannen finner inte att annonsören vare sig har styrkt att utbildningarna är jämförbara, eller att priset är 30-50 procent lägre än konkurrenternas. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Ovanstående bevisar lite av det som jag har tagit upp i mitt tidigare blogginlägg om välja massageutbildning att massageskolor marknadsför sig osakligt. Jag anser att man även kan diskutera hur branschen däribland Branschrådet Svensk Massage har misslyckats med kvalitetssäkring och i synnerhet i etiska riktlinjer av massageterapeututbildningar.

David Aston
f.d. utbildningsansvarig på HÄLSOTEKET

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *