Ur led är tiden

Jag har läst en rapport från en myndigheten vid namnet Vårdanalys som har i uppgift att stärka patientens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Att detta inte redan sker av den nya myndigheten Inspektion av Vård och Omsorg (IVO) eller Socialstyrelsen är enligt mitt tycke märkligt.

Men rapporten med namnet Ur led är tiden tar upp ett intressant fenomen att Sverige är landet tillsammans med Norge och Österrike som har flest läkare per invånare (1 per 277) medan allmänspecialisterna är något mindre än genomsnittet i OECD-länderna. Dilemmat är Sverige är också landet med näst minst antal läkarbesök där 25 länder har jämförts. I rapporten kommer det fram läkare i Sverige ägnar sig mer åt administrativa åtgärder. Rapporten lyfter bland annat fram ha bättre IT-stödsystem och fler renodlade administratörer.

Rapport från Vårdanalys om hur läkare i Sverigen ska användas effektivast

Rapporten är baserad på ett underlag, där Vårdanslys har använt olika metoder för att belysa frågan ur olika perspektiv. Vårdanalys har använt sig av
följande metoder:
– Litteratur- och dokumentstudie
– Intervjuer med tolv intressenter
– Intervjuer med elva experter
– Intervjuer med 49 landstingsföreträdare
– Enkätundersökningar med olika yrkesgrupper

Diskussion i rapporten är att andra vårdgivare som sjuksköterskor och sjukgymnaster skulle kunna ta mer av läkarens uppgifter vid patientkontakt. Det har redan provats och görs redan inom en del Landsting med bra resultat. De flesta sjukgymnaster inom den öppna vården arbetar som primärvårdsinstans vilket också naprapater och kiropraktorer gör. Likaså finns det duktiga massageterapeuter som är kvalificerade att göra undersökning patienters muskelstatus.

 

Tråkigt är att förändringsarbete tar tid och olika viljor från varierande vårdgivare med deras förbund och beslutsfattare drar år olika håll.