David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Individuell smärtbehandlingsprogram

Individuell smärtbehandling hos mig omfattar såväl aktiva som passiva åtgärder men även utbildning och information om smärta samt modeller för egenvård. De fysiska åtgärderna innefattar aktiva handlingar där du som patient får vägledning i att hitta rätt övningar och rörelser för minska dina symtom. Men det innebär däremot inte att du ska behöva träna intensiva eller långa träningspass. Den aktiva rehabiliteringen sker successivt men jag betonar mycket manuell terapi däribland massage. Jag tror på kombinationen av aktiva och manuella behandlingsmetoder vilket det även finns stöd för i vetenskapliga studier. Om det är möjligt tillämpas gradvis ökad träning i den aktiva fysioterapin där din och min roll som sjukgymnasten är att sätta upp gemensamma mål med dig.

Medicinsk massage för smärtlindring och avslappning.

Medicinsk massage för smärtlindring och avslappning.

Det beteendemedicinska perspektivet på träningen sker då det har visat sig ha god evidens. Diskussion kommer ske med dig fortlöpande:

– hur du känner dig (dina emotioner) som stress, rädsla, ångest, nedstämdhet
– hur du tänker (din kognition) som föreställningar om smärta, katastroftankar
– hur du gör i handlingar som exempelvis passivitet

Specifika diagnoser som är lämpliga för smärtbehandling hos mig

Övergripande kan tillstånd med smärtor från nacke, rygg, skuldra i men även generell kroppslig värk som fibromyalgisyndrom vara lämpliga. Det finns en mängd diagnoser till som kan ligga till grund för långvariga smärtor och individuell smärtbehandling kan vara en lämplig rehabilitering. Här nedan finner du diagnoserna från ICD-10:

M15-19 Artros

M245   Kontraktur i led

M431   Spondylolistes

M50-   Sjukdom i halskotpelarens mellankotskivor

M51-    Sjukdom i mellankotskivor

M530   Cervikokranialt syndrom

M531   Cervikobrakialt syndrom

M533   Sjukdom i sacro-koccygala regionen som inte klassificeras någon annanstans

M542   Cervikalgi

M543   Ischias

M544   Lumbago med ischias

M545   Lumbago

M546   Smärtor i bröstryggen

M549  Ryggvärk utan närmare specifikation

M750  Adhesiv kapsulit i skulderled

M751   Rotator cuff-syndrom i skulderled

M752   Bicepstendinit

M753   Tendinit med förkalkning i skulderblad

M754   Impingement syndrome i skulderled

M755   Bursit i skulderled

M759P Andra sjukdomstillstånd i skulderled

M790  Reumatism utan närmare specifikation

M791   Myalgi

M799P Annat sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnad (muskler, senor, ledband och bindvävnad)

R52-    Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

T918A Sena besvär av whiplash-skada

M840P Felläkning av fraktur

Smärt kring skuldror är bara en av många besvär som kan behandlas inom MMS.

Smärta kring skuldror är bara en av många besvär som kan behandlas inom smärtrehabilitering.

 

Varför inte Multimodal smärtbehandling (MMS)?

Jag har i några år arbetat i team med såväl bedömningar som behandlingar av patienter med olika långvariga besvär där jag har sett såväl fördelar som finns men även rad nackdelar som har förekommit. Region Skåne menar också på att uttalade tillstånd i form av påtagliga psykologiska/sociala påverkan, medicinska komplikationer eller komplexa långvariga smärttillstånd ska remitteras till specialistvården och inte till ett multimodalt smärtteam först vilket din läkare på vårdcentralen ansvarar för.

Enligt Region Skånes rekommendationer anser de om du som patient redan svarar bra på den rehabilitering du går på eller har symtom som successivt minskar så är multimodal smärtbehandling (behandling av ett team) inte meningsfullt att påbörja. Likaså anses inte heller Multimodal smärtrehabilitering som det även kallas för vara lämpligt om du söker nya diagnoser och du ska ses som färdigbehandlad. Den multimodala smärtbehandlingen syftar övergripande till att du ska få strategier att hantera din smärtproblematik och inte ett regelrätt bot.

Du ska också vara medicinskt utredd från vårdcentralens sida för att delta i MMS vilket du inte behöver vara för att söka mig. Det är också i sin ordning om du letar efter andra eller nya diagnoser.

Generellt sätt är Multimodal smärtbehandling inriktade på att du ska få en acceptans i din smärtproblematik och sällan ett bot från dina symtom. Det är just därför det är mest betoning på gruppaktiviteter och psykologiska insatser samt råd om egenvård inom MMS-team.

Referenser

1. Kääpä EH, Frantsi K, Sarna S, Malmivaara A. Multidisciplinary group rehabilitation versus individual physiotherapy for chronic nonspecific low back pain: a randomized trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Feb 15;31(4):371-6.

2.  SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 2010. Rehabilitering vid långvarig smärta: En systematisk litteraturöversikt . Rapportnummer: 198. Mölnlycke: Elanders.

Malmö den 17 april 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast