Injektion

Injektioner är ett medicinskt fält som läkare ansvarar för men det finns i Sverige även några fysioterapeuter som är delegerade och arbetar med. Texten här syftar till att ge information om olika injektioner som kan tänkas användas av läkare för olika besvär från rörelseapparaten. Inom den ortopediska medicinen som även en del läkare arbetar med är just injektion vid inflammationer något som förekommer. Läkaren som ger injektionen kan ha specialistkompetens i allmänmedicin med intresse och/eller vidareutbildning inom ortopedisk medicin (den icke kirurgiska delen av ortopedi) men det kan också vara en ortopedkirurg, reumatolog, neurolog eller smärtläkare som ger injektion.

Läkemedel som används i injektionsform eller tablettform för påverka inflammation får ses som symtombehandling då orsaken till inflammation inte påverkas. Däremot inte sagt att det finns situationer där det är positivt och önskvärt med symtombehandling.

Utöver lokala injektioner ges ofta antiinflammatoriska läkemedel utan kortison NSAID (non steroid anti inflammatory drugs). Dessa läkemedel som t.ex. Voltaren och Diklofenak inverkar på prostaglandiner som är en grupp ämnen som bildas vid inflammationer. Läkemedel inom gruppen NSAID ger lindring vid inflammation och smärta.

Det finns studier som visar exempelvis injektion hos patienter med höftledsartros så spelar det ingen roll om det är koksaltslösning eller kortison eller trombocytkoncentrat som injiceras. 

injektion med spruta
Injektioner för besvär i rörelseapparaten är något den medicinskt ansvariga läkaren kan göra vid behov.

 

Kortisoninjektion
Kortison kan ges i tablettform men kan även vid inflammation i led eller sena ske med injektion. Kortison har en antiinflammatorisk effekt och läkemedlet kan framställas syntetiskt. Diskussion förekommer om nackdelen med kortison och i synnerhet vid långvarig bruk. Effekten av kortisonspruta vid seninflammationer är omtvistad ur ett vetenskaplig synvinkel även om det finns patientfall som upplever goda effekt och en effekt på kortare sikt.

Trombocytkoncentrat
Blodplättskoncentrat eller tombocykoncnetrat som det också heter (platelet-rich plasma) kan framställas av individens eget blod och injiceras med syfte att påverka läkningen. Effekten anses vid senbesvär vara bättre än kortison samtidigt är evidensvärdet idag lågt för behandlingsmetoden.

Skleroserande behandling
Vid senbesvär av långvarig karaktär har det i en del fall vistats att nybildning av blodkärl sker i det drabbade området. Vid skleroserande behandling  injiceras ett läkemedel, polidokanol, i syfte för att få blodkärl att försvinna. Metoden används främst annars vid åderbråcksbehandling.

Proloterapi
Proloterapi har använts sedan början av 1900-talet och förekommer nog mer i USA. Det är oklart om någon läkare i Sverige använder inejktionsmetoden. Läkaren injicerar vid flera omgångar icke verksamma farmakologiska ämnen i en sena eller ett ledband för att möjligen uppnå förstärkning av svag vävnad men även minska smärta. Effekten är ur ett evidensbaserat perspektiv omtvistad och bästa falla bara låg evidens för vissa tillstånd. Det förekommer mindre diskussioner om att torra nålbehandling så kallad dry needling skulle kunna användas för samma syfte.

Malmö 19 januari 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Referenser

1. Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet. 2010; 376: 1751-67.

2. Virchenko O, Skoglund B, Aspenberg P. Parecoxib impairs early tendon repair but improves later remodeling. Am J Sports Med. 2004; 32: 1743-7.

3. Kortikosteroider vid tennisarmbåge (lateral epikondylit). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012.

4. Dagenais S, Yelland MJ, Del Mar C, Schoene ML. ”Prolotherapy injections for chronic low-back pain”. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004059. DOI: 10.1002/14651858.CD004059.pub3.

5. Rabago D, Best TM, Zgierska AE, Zelsig E, Ryan M, Crane D. A systematic review of four injections therapies for lateral epicondylosis: prolotherapy, polidocanol, whole blood, and platelet-rich plasma. British Journal of Sports Medicine 2009; 43: 471-481.

6. Gazendam AEkhtiari SBozzo A, et al. Intra-articular saline injection is as effective as corticosteroids, platelet-rich plasma and hyaluronic acid for hip osteoarthritis pain: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials.